Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính

Cho các Ứng Cử Viên Ngoại Trừ Những Người Tranh Cử cho các Chức Vụ của Quận và Liên Bang

 

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang
Ngày 7 Tháng Sáu, 2016

NỬA NĂM

 * - 12/31/15

 *HẾT HẠN: 1/31/16

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 1 

1/1/16 – 4/23/16

 HẾT HẠN: 4/28/16

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 2

4/24/16 – 5/21/16

HẾT HẠN: 5/26/16

 (Bản sao trên giấy phải được lập hồ sơ bởi cá nhân giao đến hoặc dịch vụ chuyển phát đảm bảo qua đêm)

ĐÓNG GÓP TRỄ

3/9/16 - 6/7/16

TRONG VÒNG 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN $1,000

NỬA NĂM

6/18/16 – 6/30/16

 *HẾT HẠN: 7/31/16

*Giai Đoạn được Bao Gồm: Giai đoạn bao gồm cho bất kỳ việc tuyên bố ứng cử nào bắt đầu sau ngày hết hạn của lần lập hồ sơ tuyên bố ứng cử cuối cùng, hoặc Ngày 1 Tháng Một nếu tuyên bố ứng cử của lần trước chưa được lập. 

*Nếu ngày của hạn chót là Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, sẽ sử dụng ngày làm việc kế tiếp.


Chỉ Dành Cho các Chức Vụ của Quận

 

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang

Ngày 7 Tháng Sáu, 2016

NỬA NĂM

 * - 12/31/15

 *HẾT HẠN: 1/31/16

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 1 

1/1/16 – 4/23/16

 HẾT HẠN: 4/28/16

TRƯỚC BẦU CỬ LẦN 2

4/24/16 – 5/21/16

HẾT HẠN: 5/26/16

 (Bản sao trên giấy phải được lập hồ sơ bởi cá nhân giao đến hoặc dịch vụ chuyển phát đảm bảo qua đêm)

ĐÓNG GÓP TRỄ

3/9/16 - 6/7/16

TRONG VÒNG 24 GIỜ VỚI BIÊN NHẬN $1,000

SAU KHI LẬP HỒ SƠ

5/22/16 – 6/17/16

 HẾT HẠN: 6/22/16 

NỬA NĂM

6/18/16 – 6/30/16

 *HẾT HẠN: 7/31/16

*Giai Đoạn được Bao Gồm: Giai đoạn bao gồm cho bất kỳ việc tuyên bố ứng cử nào bắt đầu sau ngày hết hạn của lần lập hồ sơ tuyên bố ứng cử cuối cùng, hoặc Ngày 1 Tháng Một nếu tuyên bố ứng cử của lần trước chưa được lập. 

*Nếu ngày của hạn chót là Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, sẽ sử dụng ngày làm việc kế tiếp.