Nhảy đến nội dung

Có Những Gì trên Phiếu Bầu

Cuộc Bầu Cử Tổng Quát Trong Khu Vực Ngày 5 Tháng Mười Một, 2019

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Học Khu Thống Nhất Santa Ana, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố San Clemente 

Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Thành Phố Santa Ana, Khu 4, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Dự Luật A – Thành Phố Stanton, Khả Năng Đánh Thuế cho Các Doanh Nghiệp Cần Sa trong Tương Lai 

Dự Luật B – Thành Phố Stanton, Tăng Thuế cho Khách Trọ Khách Sạn/Nhà Trọ (Việc Ở Trọ Ngắn Hạn)