Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Sự Kiện cho Các Khởi Xướng Trong Toàn Quận

CUỘC BẦU TỔNG THỐNG SƠ BỘ NGÀY 3 THÁNG BA, 2020

Lịch trình này chỉ dành cho Quận sử dụng. Những người khởi xướng nên có sự tư vấn pháp lý của chính họ.

Ngày có dấu hoa thị (*) cho biết rằng đó là những điều cần thiết để đưa dự luật tiên khởi vào phiếu bầu cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Tất cả các đoạn được đề cập là theo Bộ Luật Bầu Cử California.

Ngày mà Thông Báo Ý Định được Đệ Trình Yêu cầu cho Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt, Thông Báo Ý Định, văn bản của dự luật được đệ trình và $200 ký quỹ có thể được hoàn lại được đệ trình với Sở Ghi Danh Cử Tri. Sở Ghi Danh Cử Tri chuyển văn bản của khởi xướng được đề xuất cho Luật Sư của Quận để chuẩn bị Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt. §§ 9103, 9105(a)
Trong vòng  15 Ngày sau khi Dự Luật Được Đệ Trình Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt của Khởi Xướng được nhận từ Luật Sư của Quận. § 9105(a)
Ngày mà Sở Ghi Danh Cử Tri Nhận Tiêu Đề Phiếu Bầu Sở Ghi Danh Cử Tri chuyển bản Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt của Khởi Xướng cho những người khởi xướng. § 9105(b)
Ngày 3 Tháng Ba, 2019
(E-366)
Thời gian bắt đầu tính cho giai đoạn 180 ngày để những người khởi xướng luân chuyển bản kiến nghị ngay khi họ nhận được Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt của khởi xướng từ Sở Ghi Danh Cử Tri. LƯU Ý: Trong giai đoạn 180 ngày để luân chuyển này, những người khởi xướng phải đăng công bố Thông Báo Ý Định và Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt trên báo để luân chuyển việc công bố trong quận. Bằng chứng về việc phát hành này phải được cung cấp cho Sở Ghi Danh Cử Tri trước khi lưu hành. Ngày 3 Tháng Ba, 2019 là ngày cuối cùng của giai đoạn 180 ngày để bắt đầu nếu những người khởi xướng muốn có toàn bộ giai đoạn 180 ngày để phát hành Thông Báo Ý Định/Tiêu Đề Phiếu Bầu và Tóm Tắt, cung cấp bằng chứng của việc phát hành đến Sở Ghi Danh Cử Tri, và lưu hành kiến nghị. §§ 9105(b), 9108, 9110
Ngày 30 Tháng Tám, 2019*
(E-186)
Ngày cuối cùng cho khởi xướng của những người khởi xướng để lập hồ sơ 110,673 (10%) chữ ký có giá trị với Sở Ghi Danh Cử Tri. § 9107
Ngày 16 Tháng Mười, 2019*
(E-139)
Ngày cuối cùng để Sở Ghi Danh Cử Tri xác nhận chữ ký của kiến nghị để đưa vào phiếu bầu. § 9114
Ngày 22 Tháng Mười, 2019*
(E-133)

Dự trù ngày mà Sở Ghi Danh Cử Tri đệ trình chứng nhận đủ điều kiện của một kiến nghị khởi xướng lên Hội Đồng Giám Sát (BOS). Các lựa chọn của Hội Đồng Giám Sát tại buổi họp này bao gồm:

• Ra lệnh việc đệ trình dự luật đến các cử tri trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020.

• Yêu cầu các báo cáo khác nhau về tác động của (các) khởi xướng được đề nghị. Các báo cáo có thể được trình bày cho Hội Đồng Giám Sát trong khoảng thời gian được mô tả bởi Hội Đồng, nhưng không trễ hơn Ngày 21 Tháng Mười Một, 2019, 30 ngày sau khi chứng nhận. §§ 9111, 9114, 9118

Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2019 (E-88)* Tường Trình về Thuế Suất, Phân Tích Khách Quan của Luật Sư của Quận, nếu có, sẽ được in trong tập sách phiếu bầu mẫu của Sở Ghi Danh Cử Tri. Ngày cuối cùng để các Biện Luận và Toàn Văn được đệ trình lên Sở Danh Cử Tri. §§ 9160, 9162, 9163
Từ Ngày 7 Tháng Mười Hai, 2019 đến Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2019 (E-87 – 78) Giai đoạn Công Chúng Xem Xét bắt đầu vào Ngày 7 Tháng Mười Hai, 2019 và kết thúc vào Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2019, lúc 5:00 giờ chiều. Tất cả tài liệu là đối tượng cho công chúng xem xét sẽ được đăng trên trang web của Sở Ghi Danh Cử Tri và có sẳn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Toàn Văn, Tranh Luận Trực Tiếp, Phân Tích Khách Quan và Tường Trình về Thuế Suất là đối tượng của hành vi liên quan đến luật pháp trong thời gian cho công chúng xem xét này. § 9190
Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2019 (E-78) Ngày cuối cùng để nộp những Bác Bỏ Biện Luận đệ trình với Sở Ghi Danh Cử Tri. § 9167
Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2019 đến Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2019 (E-77 – 68) Giai đoạn cho Công Chúng Xem Xét để bác bỏ biện luận bắt đầu từ Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2019 và kết thúc vào Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2019. Những Bác Bỏ Biện Luận sẽ được đăng trên trang web của Sở Ghi Danh Cử Tri và có sẵn tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Chỉ có những Bác Bỏ Biện Luận là đối tượng của hành vi liên quan đến luật pháp trong thời gian cho công chúng xem xét này. § 9190
Ngày 23 Tháng Một, 2020 (E-40) Tập hướng dẫn thông tin cử tri bắt đầu được gửi qua bưu điện khoảng ngày này. Việc gửi qua bưu điện sẽ hoàn tất vào Ngày 22 Tháng Hai, 2020§ 13300
Ngày 3 Tháng Hai, 2020 (E-29) Sở Ghi Danh Cử Tri bắt đầu gửi bưu điện phiếu bầu-qua-thư. § 3001
Ngày 17 Tháng Hai, 2020 (E-15) Ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ. § 2102
Ngày 18 Tháng Hai, 2020 (E-14 – 0) Giai đoạn Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện. Trong 14 ngày trước Ngày Bầu Cử và bao gồm Ngày Bầu Cử, một cá nhân có thể đến văn phòng bầu cử chính thức trong quận của họ, một văn phòng bầu cử vệ tinh, hoặc đến một trung tâm bầu cử để ghi danh bầu cử có điều kiện và bỏ phiếu tạm thời. §§ 2170
Ngày 22 Tháng Hai, 2020 (E-10) Bắt đầu 10 ngày trước ngày bầu cử và tiếp tục mỗi ngày cho đến Ngày Bầu Cử, một số trung tâm bầu cử được mở cho công chúng. § 4005
Ngày 22 Tháng Hai, 2020 (E-10) Ngày cuối cùng để gửi tập hướng dẫn thông tin cho cử tri. § 13300
Ngày 29 Tháng Hai, 2020 (E-3) Bắt đầu 3 ngày trước ngày bầu cử và tiếp tục mỗi ngày cho đến Ngày Bầu Cử, các trung tâm bầu cử bổ sung được mở cho công chúng. § 4005
Ngày 3 Tháng Ba, 2020 (E-0) Ngày Bầu Cử. Địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Phiếu bầu sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. §§ 1000, 14212
Ngày 2 Tháng Tư, 2020 (E+30) Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ chứng nhận vào hoặc trước ngày này. § 15372