Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Ba 2020

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Thêm
Mỗi cuộc bầu cử đều được chi phối bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được tuân thủ. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi đã tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tranh Cử
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn về báo cáo tài chính của việc lập hồ sơ vận động tranh cử. Xem lịch trình này để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ về Vận Động Tranh Cử ►

Nhận Thông Tin về các Dự Luật Trên Phiếu Bầu 
Xem thông tin quan trọng về các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, khi bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem tất cả các tài liệu sẽ được in trên Tập Sách Phiếu Bầu Mẫu. 

Tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Thông Tin về các Ứng Cử VIên Tổng Thống
Trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California cung cấp thông tin về các ứng cử viên Tổng Thống.

Xem thông tin về các ứng cử viên Tổng Thống ►

Hồ Sơ về Đảng Phái trong Mười Năm của Các Ứng Cử Viên được Cử Tri Đề Cử
Các ứng cử viên ra tranh cử cho chức vụ do cử tri đề cử công bố hồ sơ đăng ký đảng phái trong mười năm của họ ở đây.

Xem hồ sơ đảng phái trong mười năm ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như thông báo về pháp lý, rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Thông Tin về Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ
Tìm hiểu về Chính Đảng, các chức vụ Không Đảng Phái và Cử Tri Đề Cử trong một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ

Xem thông tin về Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu ►

Thông Tin về Trạm Bỏ Phiếu Di Động

Tìm hiểu thêm về trạm bỏ phiếu di động của chúng tôi di chuyển trong toàn quận.

Xem các địa điểm của Trạm Bỏ Phiếu Di Động ►

 

Archived:
Yes