Nhảy đến nội dung

Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ

Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai (Dự Luật 14)

 

Có một luật mới về cuộc bầu cử sơ bộ công khai đã có hiệu lực từ năm 2012. "Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai" quy định tất cả ứng cử viên cho chức vụ do cử tri đề cử phải được liệt kê trên cùng phiếu bầu. Trước đây được biết là chức vụ thuộc đảng phái, những chức vụ do cử tri đề cử là chức vụ lập pháp tiểu bang, chức vụ thuộc quốc hội Hoa Kỳ, và chức vụ hiến pháp tiểu bang.

 

Điều này có nghĩa là cử tri có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào, bất kể sự lựa chọn đảng mà cử tri đã xác định trong đơn ghi danh cử tri của họ. Chỉ có hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất - bất kể là lựa chọn đảng nào- sẽ được đưa vào phiếu bầu của Cuộc Tổng Tuyển Cử, bất kể tổng số phiếu bầu. Ngay cả khi ứng cử viên nhận được đa số phiếu bầu (50 phần trăm + 1), người đó phải vào chung kết trong Cuộc Tổng Tuyển Cử. Và, mặc dù nếu chỉ có hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ, vẫn quy định phải có Cuộc Tổng Tuyển Cử.

 

Một ứng cử viên điền tên từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ có thể chỉ được đưa vào Cuộc Tổng Tuyển Cử nếu ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên hàng đầu được nhiều phiếu bầu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Cử tri không thể điền tên để tranh cử cho chức vụ do cử tri đề cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử.

 

“Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Công Khai" của California không áp dụng cho những ứng cử viên ra ứng cử cho các chức vụ thuộc địa phương hoặc Tổng Thống Hoa Kỳ.

 

Những Chức Vụ Thuộc Chính Đảng và Do Đảng Đề Cử

Theo Hiến Pháp California, chính đảng có thể chính thức đề cử những ứng cử viên vào những chức vụ do đảng đề cử/thuộc chính đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.  Một ứng cử viên được đề cử như vậy sẽ đại diện cho đảng đó trong cương vị là ứng cử viên chính thức của đảng cho chức vụ đang được đề cập trong Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp và phiếu bầu sẽ thể hiện chức vụ chính thức theo sự ảnh hưởng đó. Người có nhiều phiếu bầu nhất của mỗi đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ có quyền tham gia vào Cuộc Tổng Tuyển Cử. Các chính đảng cũng chọn các viên chức của những ủy ban thuộc đảng chính thức trong cuộc bầu cử sơ bộ của chính đảng.

 

Không có cử tri nào có thể bỏ phiếu cho bất kỳ chính đảng nào trong bất kỳ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ nào trừ khi cử tri đó đã công bố sự chọn lựa cho chính đảng đó khi ghi danh bầu cử hoặc trừ khi cử tri đó đã từ chối công bố sự chọn lựa đảng và một chính đảng, theo quy tắc của đảng được thông báo đầy đủ lên Tổng Thư Ký Tiểu Bang, cho phép một người không thuộc chính đảng đó bỏ phiếu cho chính đảng đó.

 

Những Chức Vụ do Cử Tri Đề Cử

Theo Hiến Pháp California, các chính đảng không có quyền  chính thức đề cử những ứng cử viên vào những chức vụ do cử tri đề cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, và một ứng cử viên được đề cử vào chức vụ do cử tri đề cử trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ không là người được đề cử chính thức của bất kỳ đảng nào cho chức vụ đang được đề cập trong Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp. Ứng cử viên cho việc đề cử hoặc bầu cử vào chức vụ do cử tri đề cử phải, tuy nhiên, xác định sự lựa chọn chính đảng của họ, hoặc không theo chính đảng, và việc xác định này phải được ghi rõ trên phiếu bầu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử, nhưng việc xác định đảng được định rõ sẽ chỉ được chọn bởi ứng cử viên và được trình bày chỉ cho mục đích thông tin đến cử tri. Việc này không cấu thành hoặc ngụ ý việc ủng hộ ứng cử viên do đảng chỉ định, và không một ứng cử viên được cử tri hội đủ điều kiện đề cử vào bất cứ chức vụ nào do cử tri đề cử sẽ được xem là ứng cử viên được chính thức đề cử của bất kỳ chính đảng nào. Các đảng có thể có một bản liệt kê các ứng cử viên cho những chức vụ do cử tri đề cử, mà đã nhận được sự ủng hộ chính thức của đảng, được in ra trong phiếu bầu mẫu.

 

Tất cả cử tri, bất kể theo đảng mà họ đã chọn khi ghi danh, hoặc họ đã từ chối công bố sự chọn đảng, có thể bầu cho bất kỳ ửng cử viên nào vào chức vụ do cử tri đề cử, với điều kiện là họ hội đủ những điều kiện khác được quy định để bầu cho chức vụ đó. Hai ứng cử viên hàng đầu với nhiều phiếu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ được đưa vào Cuộc Tổng Tuyển Cử cho chức vụ do cử tri đề cử, và cả hai ứng cử viên có thể xác định cùng chọn một đảng. Không đảng nào có quyền đề cử một ứng cử viên với chính đảng được xác định tham gia vào Cuộc Tổng Tuyển Cử trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai người nhận được phiếu bầu nhiều nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

 

Những Chức Vụ Không Thuộc Đảng

Theo Hiến Pháp California, các chính đảng không có quyền để chính thức đề cử các ứng cử viên vào những chức vụ không thuộc đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, và ứng cử viên được đề cử vào chức vụ không thuộc đảng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ không là người được đề cử chính thức của bất kỳ chính đảng nào cho chức vụ đó trong Cuộc Tổng Tuyển Cử tiếp theo. Ứng cử viên cho việc đề cử hoặc bầu cử vào chức vụ không thuộc đảng có thể KHÔNG xác định sự lựa chọn chính đảng của họ, hoặc không ghi chính đảng, trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ và Tổng Tuyển Cử. Hai ứng cử viên hàng đầu với nhiều phiếu nhất trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sẽ vào vòng kế tiếp của Cuộc Tổng Tuyển Cử cho chức vụ không đảng phái.

 

Thông Tin Thêm:

Các Chức Vụ Ảnh Hưởng Đến Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu ►