Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng quý vị đã không ký tên vào phong bì phiếu-bầu-qua-thư của quý vị khi quý vị gửi trả nó. Chúng tôi có mẫu đơn giúp quý vị cung cấp chữ ký của quý vị nếu quý vị đã không ký vào phong bì phiếu bầu-qua-thư.
Tải đơn phiếu bầu không có chữ ký ►

Tải đơn phiếu bầu không có chữ ký - Có điều kiện ►

Hoàn tất và nộp đơn bằng cách sử dụng thiết bị di động của quý vị  ►

 

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký của quý vị trên phong bì phiếu bầu-qua-thư không giống với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có mẫu đơn giúp quý vị xác minh chữ ký của quý vị trên phong bì phiếu bầu-qua-thư là đúng.
Tải đơn xác minh chữ ký  ►

Hoàn tất và nộp đơn bằng cách sử dụng thiết bị di động của quý vị  ►

Quý vị có thể theo dõi phiếu bầu-qua-thư của mình và kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư đã được gửi trả lại của quý vị.
Kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư của tôi 

Nếu một cử tri cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế, cử tri đó có thể yêu cầu bằng văn bản một phiếu bầu-qua-thư được cung cấp cho người đại diện của cử tri.
Bấm vào đây để tải Đơn Yêu cầu Cung cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư Cho Người Đại Diện;►

Nếu quý vị cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế vì bất cứ lý do gì, vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để tiếp tục. Điều đầu tiên quý vị được yêu cầu thực hiện là xác nhận thông tin cử tri của quý vị, sau đó điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đơn giản trực tuyến.
Yêu cầu phiếu bầu thay thế ►

Bắt đầu từ năm 2020, mỗi cử tri trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Để tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới ở Quận Orange bao gồm việc bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Trung Tâm Bầu Cử trên trang mạng của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm về Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange ►

Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị.
Đọc các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư ►

Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư.  Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị.
Xem các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư đối với cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ►