Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Kiểm Tra Tình Trạng Phiếu Bầu-qua-Thư của Quý Vị

Quý vị có thể theo dõi phiếu bầu-qua-thư của mình và kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư đã được gửi trả lại của quý vị.

Kiểm tra tình trạng phiếu bầu-qua-thư của tôi 

 

Điều Cần Làm nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo là quý vị không ký tên của mình trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi trả lại phiếu bầu. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên vào phiếu bầu-qua-thư của quý vị. Quý vị cũng có thể hoàn chỉnh tờ đơn và gửi mẫu đơn điện tử bằng thiết bị di động của quý vị.

Tải tờ khai cho phiếu bầu không ký tên ►

Điền toàn bộ và nộp đơn bằng cách sử dụng thiết bị di động của quý vị ►

 

Điều Cần Làm nếu Chữ Ký trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư Không Trùng Khớp Với Chữ Ký của Quý Vị trong Hồ Sơ

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký trên phong bì phiếu bầu-qua-thư của quý vị không khớp với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tải tờ khai xác nhận chữ ký cho phiếu bầu-qua-thư ►

 

Điều Cần Làm Nếu Quý Vị Đã Quên Ký Tên trên Phong Bì Phiếu Bầu Tạm Thời của Quý Vị
Quý vị có thể nhận được thông báo cho biết quý vị đã không ký tên trên phong bì phiếu bầu tạm thời của quý vị khi quý vị gửi trả phiếu bầu. Chúng tôi có mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của quý vị nếu quý đã không ký tên trên phiếu bầu tạm thời của quý vị.

Tải tờ khai phiếu bầu không ký tên - Phiếu Bầu Tạm Thời ►

 

Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư cho Người Đại Diện
Nếu một cử tri cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế, cử tri đó có thể yêu cầu bằng văn bản một phiếu bầu-qua-thư được cung cấp cho người đại diện của cử tri. 

Nhấp vào đây để tải về Đơn Yêu Cầu Cung Cấp Phiếu Bầu-Qua-Thư cho Người Đại Diện ►

 

Yêu Cầu một Phiếu Bầu Thay Thế
Nếu quý vị cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế vì bất cứ lý do gì, vui lòng nhấp vào đường dẫn bên dưới để tiếp tục. Điều đầu tiên quý vị được yêu cầu thực hiện là xác nhận thông tin cử tri của quý vị, sau đó điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đơn giản trực tuyến.  

Yêu cầu phiếu bầu thay thế ►

 

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư và Trung Tâm Bầu Cử

Bắt đầu từ năm 2020, mỗi cử tri trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Để tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới ở Quận Orange bao gồm việc bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Trung Tâm Bầu Cử trên trang mạng của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange ►

 

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Đọc các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư ►

 

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư Đối Với Cử Tri Trong Quân Đội/Ở Hải Ngoại
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Xem các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư đối với cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ►