Nhảy đến nội dung

Bầu Cử Giả Định

Cuộc Bầu Cử Này Việc Bỏ Phiếu Sẽ Khác Biệt!

Sở Ghi Danh Quận Orange mời quý vị thử sự trải nghiệm về một cách bỏ phiếu mới.

Tìm hiểu về các lợi ích của Trung Tâm Bầu Cử như là việc có thể thực hiện các điều sau:

  • Ghi danh bầu cử
  • Bầu phiếu của quý vị
  • Gửi phiếu bầu-qua-thư
  • Và hơn nữa!

Ngày và Thời Gian:

Thứ Ba, Ngày 7 Tháng Một, 2020 • 10:00 giờ sáng - 6:00 giờ chiều

 

Các địa điểm: 

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

1300 South Grand Avenue
Building C
Santa Ana, CA
 

Mission Viejo City Hall

Saddleback Room
200 Civic Center
Mission Viejo, CA
 

Xem hoặc tải xuống tờ rơi có thể in ra

Xem thông cáo báo chí