Nhảy đến nội dung

Tác Động của Đạo Luật Hai Ứng Cử Viên Hàng Đầu Đối Với Các Chức Vụ Tranh Cử

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Dân Biểu Quốc Hội
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thống Đốc
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Phó Thống Đốc
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Tổng Kiểm Soát Viên Tài Chính Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Tổng Thủ Quỹ Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Bộ Trưởng Tư Pháp
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang
Hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất, bất kể chính đảng, được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

 

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Hội Đồng Giám Sát Viên
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thẩm Định Viên Quận
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Kiểm Toán Viên Quận
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Chánh Lục Sự Quận
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Chánh Công Tố Viên-Quản Lý Hánh Chính Công*
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Cảnh Sát Trưởng-Điều Tra Pháp Y
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thủ Quỹ-Chuyên Viên Thu Thuế của Quận
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Giám Đốc Học Chánh của Các Trường Học
Không thay đổi; người thắng được công bố nếu nhận được đa số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Nếu không, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất được vào vòng Tổng Tuyển Cử

Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục
Không thay đổi; người thắng được công bố căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất

Thành Viên, Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu
Không thay đổi; người thắng được công bố căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất

Giám Đốc, Khu Đặc Biệt
Không thay đổi; người thắng được công bố căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất

Thành Viên, Hội Đồng Thành Phố/Lục Sự Thành Phố/Thủ Quỹ Thành Phố/Công Tố Viên Thành Phố
Không thay đổi; người thắng được công bố căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất

Thành Viên, Ủy Ban Trung Ương Quận
Không thay đổi; người thắng được công bố căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất

*Vào Ngày 28 Tháng Một, 2014, Hội Đồng Giám Sát Quận Orange đã bỏ phiếu kết hợp hai vị trí Chánh Công Tố và Quản Lý Hành Chính Công.