Nhảy đến nội dung

Dự Luật trên Phiếu Bầu

A - Tu Chính Hiến Chương của Quận

B - Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim Nghị Quyết về Dự Luật Công Khố Phiếu

G - Học Khu Thống Nhất Brea Olinda Nghị Quyết Số 19-42

H - Học Khu Thống Nhất Capistrano Khu Cải Thiện Trụ Sở Trường Học Số 2 (SFID No. 2), Nghị Quyết Số 1920-29 về Dự Luật Công Khố Phiếu


I - Học Khu Thống Nhất Capistrano Khu Cải Thiện Trụ Sở Trường Học Số 3 (SFID No. 3), Nghị Quyết Số 1920-30 về Dự Luật Công Khố Phiếu

J - Học Khu Tiểu Học Fullerton Nghị Quyết Số 19/20-10

K - Học Khu Trung Học Hiệp Đoàn Fullerton Nghị Quyết Số 20

L - Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago Nghị Quyết Số 19-25

M - Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley Dự Luật Công Khố Phiếu

N - Học Khu Thống Nhất Tustin Nghị Quyết Số 11-59-19 - Khu Cải Thiện Trụ Sở Trường Học Số 2020-1

O - Học Khu Liên Kết Lowell Nghị Quyết Số 767