Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động (Chỉ Cho Các Chức Vụ trong Quận)

 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

Ngày 3 Tháng Ba, 2020

NỬA NĂM

* - 12/31/19

ĐẾN HẠN: 1/31/20

LẦN THỨ NHẤT TRƯỚC BẦU CỬ

1/1/20 - 1/18/20

ĐẾN HẠN: 1/23/20

LẦN THỨ HAI TRƯỚC BẦU CỬ

1/19/20 – 2/15/20

ĐẾN HẠN: 2/20/20

(Bản sao trên giấy phải được lập hồ sơ bởi nhân giao tới hoặc dịch vụ đảm bảo chuyển phát qua đêm)

SAU KHI LẬP HỒ SÔ

2/16/20 – 3/13/20

ĐẾN HẠN: 3/18/20

ĐÓNG GÓP TRỄ

12/4/19 – 3/3/20

TRONG VÒNG 24 GIỜ CỦA BIÊN NHẬN $1,000

NỬA NĂM

3/14/20 - 6/30/20

ĐẾN HẠN: 7/31/20

*Giai đoạn được bao gồm cho bất kỳ tường trình nào bắt đầu vào ngày sau

ngày hết hạn của bản tường trình cuối cùng được lập, hoặc Ngày 1 Tháng Một nếu không có

bản tường trình nào được lập trước đó.

 


 

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động - (Cho Các Ứng Cử Viên Ngoại Trừ Những Người Tranh Cử vào Các Chức Vụ của Liên Bang và Quận)

 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

Ngày 3 Tháng Ba, 2020

NỬA NĂM

* - 12/31/19

ĐẾN HẠN: 1/31/20

LẦN THỨ NHẤT TRƯỚC BẦU CỬ

1/1/20 - 1/18/20

ĐẾN HẠN: 1/23/20

LẦN THỨ HAI TRƯỚC BẦU CỬ

1/19/20 – 2/15/20

ĐẾN HẠN: 2/20/20

(Bản sao trên giấy phải được lập hồ sơ bởi nhân giao tới hoặc dịch vụ đảm bảo chuyển phát qua đêm)

ĐÓNG GÓP TRỄ

12/4/19 – 3/3/20

TRONG VÒNG 24 GIỜ CỦA BIÊN NHẬN $1,000

NỬA NĂM

2/16/20 - 6/30/20

ĐẾN HẠN: 7/31/20

*Giai đoạn được bao gồm cho bất kỳ tường trình nào bắt đầu vào ngày sau

ngày hết hạn của bản tường trình cuối cùng được lập, hoặc Ngày 1 Tháng Một nếu không có

bản tường trình nào được lập trước đó.