Nhảy đến nội dung

Hồ Sơ Lựa Chọn Đảng trong Mười Năm của các Chức Vụ do Cử Tri Đề Cử

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 38

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Linda T. Sánchez                    Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2019

Michael Tolar                          Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 39

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Gil Cisneros                            Dân Chủ                      Orange                        2014-2019

Không Chọn Đảng      Orange                        2009-2014

Steve Cox                               Không Chọn Đảng      San Bernardino           2009-2019

Young Kim                             Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Dân Biển Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 45

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Christopher J. Gonzales          Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Don Sedgwick                        Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Greg Raths                              Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Katie Porter                             Dân Chủ                      Orange                        2011-2019

Ngoài Tiểu Bang        2009-2011

Lisa Sparks                             Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Peggy Huang                          Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Rhonda Furin                          Cộng Hòa                    Orange                        2019-2019

Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 46

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Ed Rushman                            Không Chọn Đảng      Orange                        2016-2019

Cộng Hòa                    Orange                        2009-2015

James S. Waters                      Cộng Hòa                    Orange                        2018-2019

Ngoài Tiểu Bang        2009-2018

Lou Correa                              Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

 

Pablo Mendiolea                     Dân Chủ                      Orange                        2010-2019

Cộng Hòa                    Orange                        2010-2010

Không ghi danh                                              2009-2010

Will Johnson                           Không Chọn Đảng      Orange                        2016-2019

Cộng Hòa                    Orange                        2009-2016

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 47

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Alan Lowenthal                      Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2019

Amy Phan West                      Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Jalen Dupree McLeod            Dân Chủ                      Los Angeles                2018-2019

Không Chọn Đảng      Los Angeles                2009-2018

John Briscoe                            Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Peter Mathews                        Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2019

Sou Moua                                Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Liên Ban Khu Vực 48

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Brian Burley                           Cộng Hòa                    Orange                        2012-2019

Cộng Hòa                    Los Angeles                2011-2012

Không Đủ Điều Kiện Ghi Danh                     2009-2011

Harley Rouda                         Dân Chủ                      Orange                        2017-2019

Không Chọn Đảng      Orange                        2009-2017

James Brian Griffin                Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

John Thomas Schuesler          Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Michelle Steel                         Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Richard Mata                          Độc Lập Hoa Kỳ         Orange                        2016-2019

Dân Chủ                      San Bernardino           2009-2016

Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang Khu Vực 49

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Brian Maryott                         Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Mike Levin                             Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực 29

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Joseph Cho                             Dân Chủ                      Orange                        2015-2019

Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2015

Josh Newman                          Dân Chủ                      Orange                        2012-2019

Dân Chủ                      Los Angeles                2009-2012

Ling Ling Chang                    Cộng Hòa                    Los Angeles                2009-2019

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Khu Vực 37

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Dave Min                                Dân Chủ                      Orange                        2012-2019

Ngoài Tiểu Bang        2009-2012

John M. W. Moorlach             Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Katrina Foley                          Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 55

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Andrew E. Rodriguez             Dân Chủ                      Los Angeles                2011-2019

Không ghi danh                                              2009-2011

Phillip Chen                            Cộng Hòa                    Orange                        2019-2019

Cộng Hòa                    Los Angeles                2009-2018

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 65

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Cynthia Thacker                      Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Sharon Quirk-Silva                 Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 68

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Benjamin Yu                           Cộng Hòa                    Orange                        2018-2019

Không ghi danh                                              2016-2018

Ngoài Tiểu Bang                                            2009-2016

Eugene Fields                         Dân Chủ                      Orange                        2014-2019

Không Chọn Đảng      Orange                        2013-2014

Dân Chủ                      Orange                        2009-2013

 

 

Melissa Fox                            Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Steven "Steve" Choi               Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 69

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Jon Paul White                        Cộng Hòa                    Orange                        2012-2019

Cộng Hòa                    Kern                            2009-2012

Tom Daly                                Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 72

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Bijan Mohseni                         Dân Chủ                      Orange                        2019-2019

Không Chọn Đảng      Orange                        2016-2019

Cộng Hòa                    Orange                        2010-2016

Không đủ điều kiện ghi danh                         2009-2010

Diedre Nguyen                       Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

Janet Nguyen                          Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Tyler Diep                               Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 73

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Chris Duncan                          Dân Chủ                      Orange                        2019-2019

Dân Chủ                      Contra Costa               2015-2019

Dân Chủ                      San Diego                   2009-2015

Ed Sachs                                 Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Laurie Davies                          Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Scott Rhinehart                       Dân Chủ                      Orange                        2009-2019

William "Bill" Brough            Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019

Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang Khu Vực 74

Ứng Cử Viên                         Lựa Chọn Đảng        Quận                           Thời Gian

Cottie Petrie-Norris                 Dân Chủ                      Orange                        2012-2019

Ngoài Tiểu Bang        2009-2012

Diane Dixon                            Cộng Hòa                    Orange                        2013-2019

Cộng Hòa                    Los Angeles                2009-2013

Kelly Ernby                            Cộng Hòa                    Orange                        2009-2019