Nhảy đến nội dung

Có Gì Trên Phiếu Bầu

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020


Tổng Thống Hoa Kỳ


Dân Biểu Quốc Hội
Khu Vực 38
Khu Vực 39
Khu Vực 45
Khu Vực 46
Khu Vực 47
Khu Vực 48
Khu Vực 49


Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Khu Vực 29
Khu Vực 37


Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang
Khu Vực 55
Khu Vực 65
Khu Vực 68
Khu Vực 69
Khu Vực 72
Khu Vực 73
Khu Vực 74


Thành Viên của Hội Đồng Giám Sát Quận Orange
Khu Vực 1
Khu Vực 3


Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm
Văn Phòng Số 4


Thành Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange
Chưởng Quản Khu 1
Chưởng Quản Khu 3
Chưởng Quản Khu 4


Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Quận của Đảng Dân Chủ
Khu Vực Hạ Viện 55
Khu Vực Hạ Viện 65
Khu Vực Hạ Viện 68
Khu Vực Hạ Viện 69
Khu Vực Hạ Viện 72
Khu Vực Hạ Viện 73
Khu Vực Hạ Viện 74


Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Quận của Đảng Cộng Hòa

Khu Vực Hạ Viện 55
Khu Vực Hạ Viện 65
Khu Vực Hạ Viện 68
Khu Vực Hạ Viện 69
Khu Vực Hạ Viện 72
Khu Vực Hạ Viện 73
Khu Vực Hạ Viện 74