Nhảy đến nội dung

Thông Báo Bầu Cử

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Capistrano, Khu Cái Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học Số 2

 

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2019

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Thống Nhất Capistrano, Khu Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học Số 2 (SFID Số 2), trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $120 triệu bằng công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để tu bổ các lớp học và cơ sở hạ tầng cũ kỹ tại các trường học phục vụ cho San Clemente và Capistrano Beach, sửa chữa các mái nhà bị xuống cấp, các hệ thống điện/đường ống dẫn nước, và nâng cấp/xây dựng các lớp học/phòng thí nghiệm, và công nghệ để hỗ trợ cho sự sẵn sàng tiến vào đại học và nghề nghiệp trong toán học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, và lao động lành nghề.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 4 Tháng Mười Một, 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 25 của Tháng Mười, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Capistrano, Khu Cái Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học Số 3

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Thống Nhất Capistrano, Khu Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học Số 3 (SFID Số 3), trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tố chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $300 triệu bằng công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu này sẽ được sử dụng để tu bổ các lớp học và cơ sở hạ tầng cũ kỹ tại các trường học phục vụ Aliso Viejo, Laguna Niguel và Dana Point, sửa chữa các mái nhà bị xuống cấp, các hệ thống điện/đường ống dẫn nước, và nâng cấp/xây dựng các lớp học/phòng thí nghiệm, và công nghệ để hỗ trợ cho sự sẵn sàng tiến vào đại học và nghề nghiệp trong toán học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật và lao động lành nghề.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 4 Tháng Mười Một, 2019, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 25 của Tháng Mười, 2019.

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $398 triệu bằng công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa, xây dựng và trang bị cho các trường học trong khu phố, các lớp học, nghề nghiệp, khoa học, các phòng thí nghiệm máy tính và công nghệ và các trụ sở giáo dục, và cải thiện an toàn trường học, cứu hỏa và nước uống.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 18 Tháng Mười Một, 2019 lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 7 của Tháng Mười Một, 2019.

Neal Kelley

Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Hiến Chương của Quận

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật sẽ được đệ trình đến cử tri của Quận Orange trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Nếu được thông qua, dự luật được đề nghị sẽ thêm Điều VII, Đoạn 702 vào Hiến Chương của Quận Orange đòi hỏi phải có 2/3 số phiếu bầu của Hội Đồng Giám Sát để đề xuất các dự luật về các loại thuế trong toàn quận được đưa vào lá phiếu. 

Nay cũng xin thông báo thêm rằng Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối cùng để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật này là Ngày 9 Tháng Mười Hai, 2019, lúc 5:00 giờ chiều tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ, Không được quá năm (5) chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở, ocvote.gov.

Đề ngày thứ 26 của Tháng Mười Một, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

 

Nay xin thông báo rằng Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức ở Quận Orange vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020.

Các Mẫu Hồ Sơ Đề Cử có thể nhận được tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange bắt đầu từ Ngày 12 Tháng Mười Một, 2019 và phải được nộp hồ sơ vào văn phòng đó trễ nhất là vào Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2019, lúc 5:00 giờ chiều. Những chức vụ mà các ứng cử viên được bổ nhiệm hoặc đắc cử trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ bao gồm: Các Địa Hạt Quốc Hội – thứ 38, 39, 45, 46, 47, 48, và 49; Thượng Viện Tiểu Bang Các Địa Hạt – thứ 29 và 37; Dân Biểu Tiểu Bang Các Địa Hạt – thứ 55, 65, 68, 69, 72, 73 và 74; Hội Đồng Giáo Dục Quận Orange Các Khu Chưởng Quản – thứ 1, 3 và 4; Giám Sát Quận Orange Các Địa Hạt – Thứ 1 và 3; và 44 Chức Vụ Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm Quận Orange. Thêm vào đó, các các ứng cử viên của các Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, Đảng Xanh, và Hòa Bình và Tự Do, Ủy Ban Trung Ương Quận có thể nhận Các Mẫu Hồ Sơ Đề Cử bắt đầu từ Ngày 27 Tháng Chín, 2019 và phải nộp các hồ sơ đó trễ nhất là vào Ngày 6 Tháng Mười Hai, 2019, lúc 5 giờ chiều.

Nay cũng xin thông báo thêm rằng bắt đầu từ Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Hai, 2020, một số các trung tâm bầu cử được chọn lựa sẽ mở cửa từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều. Bắt đầu từ Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Hai, 2020, tất cả các trung tầm bầu cử sẽ mở cửa từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Vào Ngày Bầu Cử, Ngày 3 Tháng Ba, 2020, tất cả các trung tâm bầu cử sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

Tất cả các phiếu bầu sẽ được tập trung đếm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana.

Nay cũng xin thông báo rằng quy trình kiểm phiếu bầu-qua-thư sẽ bắt đầu vào Ngày 3 Tháng Hai, 2020, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận vào hoặc trước Ngày 2 Tháng Tư, 2020. Ngày cuối cùng để yêu cầu lá phiếu bầu-qua-thư là Ngày 25 Tháng Hai, 2020. Quy trình kiểm phiếu bầu-qua-thư sẽ được mở công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana.

Nay cũng xin thông báo thêm rằng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tổ chức một cuộc kiểm toán giới hạn rủi ro thay vì kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử cụ thể, và sẽ bắt đầu vào Ngày 4 Tháng Ba, 2020, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana.

Đề ngày thứ 14 của Tháng Mười Một, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Thống Nhất Saddleback Valley, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $495 triệu bằng công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa các trường học trong địa phương, các lớp học, các phòng thí nghiệm khoa học, các trụ sở đào tạo nghề nghiệp để hỗ trợ cho sự sẵn sàng tiến vào đại học/nghề nghiệp với sự chuẩn bị về toán học, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật và lao động lành nghề, cải thiện an toàn/an ninh, tháo dỡ các vật liệu/amiăng nguy hiểm, và sửa chữa các mái nhà/các hệ thống thoát nước/điện bị hư hỏng ở các trường học cũ kỹ hơn.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 4 Tháng Mười Hai, 2019 lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 22 của Tháng Mười Một, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Liên Hiệp Tustin SFID Số 2020-1

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Liên Hiệp Tustin, Khu Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học Số 2020-1 (SFID No. 2020-1), trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $215 triệu bằng công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa/nâng cấp các phòng học không đủ điều kiện, các phòng thí nghiệm và cơ sở hạ tầng trường học để hỗ trợ cho sự sẵn sàng tiến vào đại học/nghề nghiệp trong khoa học, toán học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật; cải thiện an toàn cho học sinh, và nâng cấp các mái nhà bị hư hỏng, các hệ thống đường ống dẫn nước, cống rãnh, ánh sáng và điện.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 3 Tháng Mười Hai, 2019, lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm chi tiết về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 21 của Tháng Mười Một, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Thống Nhất Brea Olinda

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Thống Nhất Brea Olinda, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020.  Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $123 triệu công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu này sẽ được sử dụng để sửa chữa/thay thế các mái nhà bị dột, các hệ thống điện/cống rãnh/thoát nước bị xuống cấp/không đầy đủ, cải thiện sự tiếp cận đến các máy vi tính/công nghệ; sửa chữa/xây dựng/tiếp nhận/hiện đại hóa/trang bị các lớp học/các phòng thí nghiệm/các nhà vệ sinh/các trụ sở trường học; và cải thiện sức khỏe/an toàn.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm thông tin về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Hướng Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 3 của Tháng Mười Hai, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Trung Học Liên Hiệp Fullerton

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Trung Học Liên Hiệp Fullerton, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020.  Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $310 triệu công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để nâng cấp, xây dựng và trang bị các phòng học của trường trung học, các phòng thí nghiệm khoa học, các cơ sở và trụ sở đào tạo nghề nghiệp phục vụ cho Fullerton, Buena Park, và La Habra để hỗ trợ cho sự sẵn sàng vào đại học/nghề nghiệp trong toán học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, và lao động lành nghề, cải thiện an toàn/an ninh cho khu trường sở, và nâng cấp mái nhà/đường thoát nước/điện.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm thông tin về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Hướng Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 3 của Tháng Mười Hai, 2019.

 

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago 

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020.  Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $496 triệu công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu này sẽ được sử dụng để nâng cấp các lớp học/phòng thí nghiệm để cải thiện sự tiếp cận cho sinh viên và cựu chiến binh đến giáo dục chất lượng cao với giá cả phải chăng và đào tạo nghề trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, và lao động lành nghề tại Trường Cao Đẳng Santa Ana và Trường Cao Đẳng Santiago Canyon; sửa chữa các hệ thống điện/thoát nước/các mái nhà bị xuống cấp; và xây dựng/tiếp nhận các phòng học/trụ sở/thiết bị.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm thông tin về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Hướng Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 3 của Tháng Mười Hai, 2019.

 

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Liên Hiệp Lowell

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Liên Hiệp Lowell, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất đơn thuần là đa số cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu chuyển đổi thẩm quyền pháp lý và giám sát quản trị của học khu từ Giám Đốc Các Học Khu của Quận Los Angeles sang Giám Đốc Các Học Khu của Quận Orange, việc này sẽ tiết kiệm cho Học Khu gần $250,000 hằng năm để duy trì sự đồng nhất và chương trình giảng dạy giáo dục cho các gia đình, học sinh, và nhân viên.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm thông tin về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Hướng Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 3 của Tháng Mười Hai, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange

 

Thông Báo Bầu Cử - Học Khu Tiểu Học Fullerton

 

Nay xin thông báo rằng một dự luật công khố phiếu sẽ được đệ trình đến các cử tri của Học Khu Tiểu Học Fullerton, trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ được tổ chức vào Ngày 3 Tháng Ba, 2020. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất 55 phần trăm của cử tri đã ghi danh bỏ phiếu cho dự luật sẽ chấp thuận cho học khu phát hành lên đến $198 triệu công khố phiếu với mức lợi tức hợp pháp. Các công khố phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa các lớp học/các trụ sở cũ kỹ tại các trường tiểu học/phổ thông cơ sở ở Fullerton bao gồm các mái nhà bị xuống cấp, các hệ thống điện, thoát nước; cải thiện an toàn và an ninh cho học sinh; nâng cấp, tiếp nhận, xây dựng và trang bị cho các lớp học, các phòng thí nghiệm, các thư viện, các công trường/các trụ sở để hỗ trợ cho thành tựu của học sinh trong khoa học, toán học, nghệ thuật, và công nghệ.

Nay xin thông báo thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật công khố phiếu này là Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2019 vào lúc 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên biện luận ủng hộ hay phản đối dự luật. Để biết thêm thông tin về những biện luận cho dự luật, có một “Tập Sách Hướng Dẫn Đệ Trình Biện Luận cho Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng của sở tại ocvote.gov.

Đề ngày thứ 3 của Tháng Mười Hai, 2019.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange