Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt ở Santa Ana Năm 2020

Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Santa Ana: Bầu-qua-Thư Với Nhiều Sự Lựa Chọn để Gửi Lại Phiếu Bầu


Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình nhằm cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả khi kết quả này không khớp với việc đếm phiếu hoàn toàn bằng tay..

Xem thông tin và kết quả ►

Kết Quả Bầu Cử

Kết quả bầu cử không chính thức ►

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử đều được chi phối bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được tuân thủ.  Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu - chúng tôi đã tập hợp tất cả các ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm kiếm các tài liệu pháp lý quan trọng chẳng hạn như thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Bỏ Phiếu ở Đâu

Xem danh sách các địa điểm của Thùng Đựng Phiếu Bầu và Trung Tâm Bầu Cử có thể sử dụng ►

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri

Xem tập hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị để có danh sách các lời phát biểu của ứng cử viên và thông tin bầu cử ►

Phiếu Bầu Khẩn Cấp

Bấm vào đây để tải xuống mẫu yêu cầu phiếu bầu khẩn cấp theo dịnh dạng PDF ►

Archived:
Yes