Nhảy đến nội dung

Lịch Trình Sự Kiện

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt vào Ngày 19 Tháng Năm, 2020

 

Ngày 3 Tháng Hai, 2020 

Chứng Nhận Việc Xác Nhận các Chữ Ký để Bãi Nhiệm Cecilia Iglesias lên Lục Sự Thành Phố

Ngày 18 Tháng Hai, 2020

Thành Phố Santa Ana đưa ra lệnh tổ chức một Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt

Ngày 19 Tháng Hai, 2020 đến Ngày 5 Tháng Ba, 2020

(E-90 – 75)

Giai Đoạn Đề Cử  

Ngày 6 Tháng Ba, 2020

(E-74)

Rút thăm Ngẫu Nhiên Theo Bảng Chữ Cái

Ngày 6 Tháng Ba, 2020 đến Ngày 16 Tháng Ba, 2020

(E-74 – 64)

Công Chúng Xem Xét Các Tiêu Chuẩn về Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên

Ngày 23 Tháng Ba, 2020 đến Ngày 5 Tháng Năm, 2020

(E-57 – 14)

Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử VIên Điền Tên

Ngày 9 Tháng Tư, 2020 đến Ngày 28 Tháng Tư, 2020

(E-40 – 21)

Gửi Qua Bưu Điện Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận

Ngày 20 Tháng Tư, 2020 đến Ngày 12 Tháng Năm, 2020

(E-29 – 7)

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Ngày 4 Tháng Năm, 2020

(E-15)

Ngày Cuối Cùng để Ghi Danh Bỏ Phiếu cho Cuộc Bầu Cử này

Ngày 5 Tháng Năm, 2020 đến Ngày 19 Tháng Năm, 2020

(E-14 – E-0)

Giai đoạn Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện

Ngày 9 Tháng Năm, 2020

(E-10)

Một Số Trung Tâm Bầu Cử Được Mở Cửa

Ngày 16 Tháng Năm, 2020

(E-3)

Các Trung Tâm Bầu Cử Bổ Sung Được Mở Cửa

Ngày 13 Tháng Năm, 2020 đến Ngày 19 Tháng Năm, 2020

(E-6 – 0)

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư – Bỏ Phiếu Khẩn Cấp

Ngày 19 Tháng Năm, 2020

(E-0)

Ngày Bầu Cử

Ngày 20 Tháng Năm, 2020

(E+1)

Giai Đoạn Đếm Phiếu Bầu Chính Thức Được Gửi Trả

Ngày 18 Tháng Sáu, 2020

(E+30)

Chứng Nhận Cuộc Bầu Cử