Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Năm 2021

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng.  Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem lịch trình của Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Năm 2021 ►

Bỏ Phiếu Bằng Cách Nào và Ở Đâu
Tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu, bao gồm cách gửi trả phiếu bầu qua thư của quý vị và việc đích thân đến bỏ phiếu.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn của quý vị ►

Bầu-qua-Thư
Xem toàn bộ thông tin quý vị cần biết liên quan đến việc bầu-qua-thư cho cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm cách để theo dõi phiếu bầu, các hướng dẫn và cách gửi trả phiếu bầu của quý vị.

Xem thông tin về việc bầu-qua-thư 

Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cho các Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện
Phiếu Bầu Dễ Dàng Tiếp Cận Từ Xa cung cấp cho các cử tri khuyết tật và cử tri ở hải ngoại sự lựa chọn để yêu cầu một phiếu Bầu-qua-Thư được gửi qua mạng điện tử.

Xem các lựa chọn cho phiếu bầu từ xa ►

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri
Tập hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị bao nhiều thông tin chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử, bao gồm phiếu bầu thực hành và lời phát biểu của ứng cử viên.

Xem tập hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị để có danh sách các lời phát biểu của ứng cử viên và thông tin bầu cử ►

Dữ Liệu về Phiếu Bầu Đã Được Phát Hành và Gửi Trả Lại
Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về số lượng phiếu bầu đã phát hành và được gửi trả lại trong cuộc bầu cử này.

Hãy bấm vào đây để xem dữ liệu ►

Thông Báo về Giai Đoạn cho Công Chúng Kiểm Tra liên quan đến Lời Phát Biểu về Sự Hội Đủ Điều Kiện của Ứng Cử Viên và Chức Danh trên Phiếu Bầu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 9 Tháng Ba, 2021 để Bổ Sung cho Chức Vụ Khuyết của Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Hai
Có một điều chỉnh về giai đoạn công chúng kiểm tra đối với cuộc bầu cử này.
Tìm hiểu thêm về sự điều chỉnh cho giai đoạn kiểm tra ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là hãy đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên ►

Cổng Thông Tin để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Nếu quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ, quý vị có thể bắt đầu quy trình tại cổng thông tin để lập hồ sơ ứng cử viên.

Bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên ►

Bảng Kê về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Xem danh sách các ứng cử viên đã lập hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới, và tình trạng lập hồ sơ của họ.

Xem bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Xem bản có thể in được của bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên
Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang được sử dụng cho thứ tự tên của ứng cử viên trong cuộc bầu cử này.

Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên ►

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ được trình bày trên phiếu bầu, hoặc hội đủ điều kiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các nội dung trên phiếu bầu ►

Archived:
Yes