Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Năm 2024

Các Ngày, Thời Hạn và Các Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được điều hành bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra.

Xem lịch trình mở rộng của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024 ►

Xem lịch trình Các Dự Luật Quận trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024 ►

Xem lịch trình các Khu OC của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024 ►

Xem lịch trình Các Dự Luật Thành Phố ở OC của Cuộc Bầu Cừ Sơ Bộ 2024 ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2024     

Xem các tài liệu pháp lý cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới 2024    

Có gì trên phiếu bầu 

Xem tất cả các vòng tranh cử mà sẽ có trên phiếu bầu, hoặc đủ điều kiện có trên phiếu bầu của cuộc bầu cử sắp tới.

Xem vòng tranh cử sẽ có trên phiếu bầu 

Archived:
No