Nhảy đến nội dung

Địa Điểm Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Địa Điểm Các Thùng Đựng Phiếu Bầu
Có sẵn 24/7 bắt đầu từ Ngày 16 Tháng Mười đến 8 giờ tối Ngày 14 Tháng Mười Một
SANTA ANA
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC
Đi Bộ Tới
1725 W 17th St
Giữa Bristol & English St
Orangewood Foundation
Chỉ Lái Xe Ngang Qua
1575 E 17th St              
Giữa Grand Ave & Cabrillo Park Dr

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange  

Lái Xe & Đi Bộ Tới                    
1300 S Grand Ave, Bldg/Edif. C                                                             

Tây Nam của McFadden Ave

Tất cả các thùng đựng phiếu bầu đều đáp ứng yêu cầu tiếp cận có thể sử dụng được ngoại trừ ghi chú như Chỉ Lái Xe Ngang Qua. 
Để có danh sách đầy đủ các vị trí của thùng phiếu, truy cập ocvote.gov/dropbox