Nhảy đến nội dung
Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Được Gia Hạn Đến Hết Ngày 17 Tháng Tám cho Các Chức Vụ Trường Học Chọn Lọc và Khu Đặc Biệt

Khi những người đương nhiệm hội đủ điều kiện không lập hồ sơ cho cuộc tái bầu cử thì thời gian lập hồ sơ sẽ được gia hạn. Trong thời gian lập hồ sơ gia hạn cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Toàn Tiểu Bang năm 2022, bất kỳ ứng cử viên nào hội đủ điều kiện, ngoài những người đương nhiệm đều đủ điều kiện để lập hồ sơ.

SANTA ANA, CA – Ngày 12 Tháng Tám, 2022 – Những người quan tâm đến việc tranh cử vào một số chức vụ học khu và khu đặc biệt giờ đây có nhiều thời gian hơn để lập hồ sơ tuyên bố ứng cử với Sở Ghi Danh Cử Tri, bởi vì một người đương nhiệm hội đủ điều kiện đã không lập hồ sơ.

Chỉ những ứng cử viên mới cho 20 chức vụ được liệt kê dưới đây mới có thể nộp đơn trong thời gian gia hạn, giờ đóng cửa lúc 5 giờ chiều vào Thứ Tư, Ngày 17 Tháng Tám năm 2022.

Những người đương nhiệm hiện đang nắm giữ các chức vụ này không còn đủ điều kiện để được đưa vào phiếu bầu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Trên Toàn Tiểu Bang Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, bởi vì họ đã không nộp các giấy tờ đề cử trước thời hạn ban đầu vào Ngày 12 Tháng Tám, 2022.

"Đây là một cơ hội tuyệt vời cho một số người ban đầu do dự khi tranh cử với một người đương nhiệm có thể đắc cử," Bob Page, Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử tri Quận Orange cho biết. "Các ứng cử viên mới có thể nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên Sở Ghi Danh Cử Tri trong giờ làm việc thường ngày từ Thứ Hai đến Thứ Tư."

Các tài liệu Ứng Cử Viên sẽ có vào Thứ Hai đến suốt Thứ Tư từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Ave., Building C ở Santa Ana.

Sở Ghi Danh Cử Tri cũng cung cấp một Sổ Tay Hướng Dẫn chi tiết của Ứng Cử Viên với thông tin về quy trình lập hồ sơ ứng cử viên trên trang mạng của sở (https://ocvote.gov/candidates ).

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở số 714-567-7600 và yêu cầu bộ phận "Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri".

Thông tin về khả năng gia hạn thời gian lập hồ sơ ứng cử viên cho các chức vụ thành phố sẽ được công bố bởi từng Thư Ký Thành Phố.

CÁC CUỘC TRANH CỬ CÓ HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC GIA HẠN:

 • Học Khu Thống Nhất Capistrano, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Học Khu Thống Nhất Irvine, Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Học Khu Thống Nhất Laguna Beach
 • Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa, Ủy Viên Quản Trị Khu 2
 • Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Học Khu Trung Học Liên Hiệp Anaheim, Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Học Khu Cypress, Ủy Viên Quản Trị Khu B
 • Học Khu Fountain Valley
 • Học Khu Fullerton, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
 • Học Khu Magnolia, Ủy Viên Quản Trị Khu 1
 • Học Khu Magnolia, Ủy Viên Quản Trị Khu 5
 • Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor
 • Khu Công Viên và Giải Trí Silverado-Modjeska
 • Khu Phòng Chống Lũ Lụt Surfside Colony
 • Khu Thuỷ Lợi Santa Margarita
 • Khu Cống Rãnh Khu Vực Rossmoor / Los Alamitos, Nhiệm Kỳ Đầy Đủ
 • Khu Cống Rãnh Khu Vực Rossmoor / Los Alamitos, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn
 • Khu Phòng Giảm Nguy Cơ Địa Chất Santiago  

 

# # #

Thông Tin về Sở Ghi Danh Cử Tri:
Sở Ghi Danh Cử Tri chịu trách nhiệm cho việc tiến hành các cuộc bầu cử ở Quận Orange, là khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm trong toàn Hoa Kỳ với khoảng 1.8 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là cơ quan của Quận, là nơi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và các khoản bồi hoàn định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực có thẩm quyền pháp lý địa phương. Xem thêm >>

Liên Hệ Truyền Thông:
Enedina Chhim
Quản Lý Tiếp Cận Cộng Đồng
714-567-5197
[email protected]

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN: Để có thông tin thêm hãy truy cập trang Về Chúng Tôi hoặc gọi đường dây trợ giúp truyền thông của Sở Ghi Danh Cử tri ở số 714-567-5197.