Nhảy đến nội dung

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả cho đúng khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Thông Cáo Báo Chí - Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro của Kết Quả Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ


 

Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã đạt được giới hạn rủi ro 5% sau khi kiểm toán 708 phiếu bầu, với sự khác biệt là 0. 

 

Tiến Độ của Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

3/20/2020

 • 708 phiếu bầu được kiểm toán
 • Sự khác biệt là 0
 • Đáp ứng 5% giới hạn rủi ro

3/19/2020

 • 628 phiếu bầu được kiểm toán
 • Sự khác biệt là 0

3/18/2020

 • 305 phiếu bầu được kiểm toán
 • Sự khác biệt là 0

3/17/2020

 • 180 phiếu bầu được kiểm toán
 • Sự khác biệt là 0

3/16/2020

 • 61 phiếu bầu được kiểm toán 
 • Sự khác biệt là 0

 

Các Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro để Tải Xuống

Tải tài liệu kiểm toán hoàn tất và kết hợp

SHA-256 hash, hex: 4333c01ba1731945bd4199a698937adbe1bd7557e0ab072a2ea80d54490e1ec4

 

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Lựa chọn ngẫu nhiên: 10301271052264338014

 • Dãy số ngẫu nhiên được tạo ra bởi nhiều người, bao gồm các thành viên của công chúng, bằng cách tung xúc xắc mười mặt.
 • Dãy số lựa chọn ngẫu nhiên được sử dụng để tạo ra chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên sẽ được dùng để kiểm toán. 
 • Dãy số được sử dụng kết hợp với Ron Rivest's (MIT) "sampler.py" bộ sinh số giả ngẫu nhiên và ballot manifest bảng kê phiếu bầu tạo ra mẫu ngẫu nhiên công khai có thể được xác định. Người quan sát có thể làm lại mẫu một cách độc lập, sử dụng ví dụ của Bộ Sinh Số Giả Ngẫu Nhiên SHA-256 tại https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Vote/auditTools.htm

 

Giờ Làm Việc của Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Kiểm toán được thực hiện tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến khi kiểm toán được hoàn tất.