Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Năm 2021

Ngày 14 Tháng Chín, 2021

 

Cách Nào và Nơi Nào để Bỏ Phiếu
Hãy tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị, bao gồm việc làm thế nào để gửi lại phiếu bầu qua thư và cách nào để đích thân đến bỏ phiếu.

Tìm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đựng Phiếu Bầu của Quý Vị ►

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị ►

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri
Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của quý vị bao gồm nhiều thông tin chi tiết hơn liên quan đến cuộc bầu cử. 

Xem tập hướng dẫn thông tin cử tri của quý vị để có thêm thông tin chi tiết về bầu cử ►

Xem tập hướng dẫn thông tin cử tri và phiếu bầu thực hành ►

Quan Sát Bầu Cử
Tìm hiểu về lịch trình quan sát bầu cử, các hướng dẫn, và việc phát sóng trực tiếp.

Xen thông tin về việc quan sát bầu cử ►

Kiểm Toán Sau Bầu Cử
Thông Báo cho công chúng về việc kiểm toán sau bầu cử được đăng ở đây.

Xem thông báo cho công chúng 

Phần Bổ Sung vào Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử
Nhấn Mạnh vào các phần của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử ban đầu sẽ được điều chỉnh theo Bản Hướng Dẫn Điều Hành Bầu Cử từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) cho việc tiến hành đồng nhất Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California.

Xem Phần Bổ Sung vào Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử ►

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem lịch trình của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Năm 2021 ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là hãy đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên ►

Cổng Lập Hồ Sở Ứng Cử Viên
Nếu quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ, quý vị có thể bắt đầu quy trình tại cổng thông tin để lập hồ sơ ứng cử viên.

Bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên ►

Bảng Kê về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Xem danh sách các ứng cử viên đã lập hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới, và tình trạng lập hồ sơ của họ.

Xem bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Xem bản có thể in được của bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Lời Phát Biểu Từ Viên Chức Mà Chức Vụ Đang Bị Kêu Gọi Bãi Nhiệm
Xem lời phát biểu từ viên chức mà chức vụ đang bị kêu gọi bãi nhiệm, theo Luật Bầu Cử Mục 11327.

Xem Lời Phát Biểu 

Quá Trình chọn Chính Đảng trong Mười Năm của các Ứng Cử Viên do Cử Tri Đề Cử
Các ứng cử viên tranh cử cho các chức vụ do cử tri đề cử sẽ công bố quá trình lựa chọn chính đảng trong mười năm của họ ở đây.

Xem quá trình chọn chính đảng trong mười năm ►

Ứng Dụng Danh Bạ Địa Chỉ
Điều này cung cấp một phương pháp để xem danh sách cử tri sắp xếp theo thứ tự địa chỉ.

Hãy hoàn tất mẫu đơn này để nhận được sự truy cập danh bạ địa chỉ cử tri bằng điện tử, bao gồm tình trạng bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử này ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên
Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên của Tổng Thư Ký Tiểu Bang được sử dụng cho thứ tự tên của ứng cử viên trong cuộc bầu cử này.

Xem Việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên ►

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ được trình bày trên phiếu bầu, hoặc hội đủ điều kiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tớiXem tất cả các nội dung tranh cử sẽ được trình bày trên phiếu bầu, hoặc hội đủ điều kiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem nội dung trên phiếu bầu ►

Archived:
Yes