Nhảy đến nội dung

FAQs về Dự Luật 14

Dự Luật 14 Ảnh Hưởng đến Bầu Cử Sơ Bộ Như Thế Nào?

• Dự luật 14 cho phép "Bầu Cử Sơ Bộ do cử tri đề cử" đối với mỗi chức vụ được bầu chọn của tiểu bang và chức vụ trong quốc hội bang California, có nghĩa là một cử tri có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào của các chức vụ này bất kể sự lựa chọn chính đảng (trước đây được biết như là "sự liên kết đảng phái") được công bố bởi ứng cử viên.

• Hai ứng cử viên nhận được nhiều phiều bầu nhất cho mỗi chức vụ do "cử tri đề cử" trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, bất kể sự lựa chọn chính đảng, sẽ tiếp tục tranh cử cho chức vụ đó trong cuộc Tổng Tuyển Cử.

 


Có Thể Có Nhiều Hơn Một Ứng Cử Viên cho Chức Vụ do "Cử Tri Đề Cử" mà các Ứng Cử Viên Này Cùng Thuộc Một Chính Đảng Cùng Tham Gia Tranh Cử ở cuộc Tổng Tuyển Cử Không?

Có, hai ứng cử viên hàng đầu nhận được nhiều phiều bầu nhất cho mỗi chức vụ do "cử tri đề cử" sẽ tiếp tục tranh cử cho chức vụ đó trong cuộc Tổng Tuyển Cử, bất kể thuộc chính đảng nào.

 


Vậy Dự Luật 14 Có Tạo Ra một "Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Mở" Hay Không?

Không, Dự Luật 14 chỉ cho phép cử tri bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào cho các chức vụ do cử tri đề cử mà không phải cân nhắc về sự lựa chọn chính đảng.

 


Các Chức Vụ Do "Cử Tri Đề Cử" trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Là Gì?

Các chức vụ do "Cử Tri Đề Cử" trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ là: Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện Liên Bang; Thành Viên Quốc Hội; các chức vụ theo Hiến Pháp Tiểu Bang; Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện Tiểu Bang; và Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang.

 


Nếu một Ứng Cử Viên Có Tên Trên Phiếu Bầu của Cuộc Tổng Tuyển Cử thì Có Được Xem Là Ứng Cử Viên Được Đề Cử Chính Thức của Bất Kỳ Chính Đảng Nào cho Chức Vụ được "Cử Tri Đề Cử" Đó Không?

• Không, một ứng cử viên được "cử tri đề cử" cho một chức vụ không được xem là ứng cử viên được đề cử chính thức của bất kỳ chính đảng nào cho vị trí đó.

• Một ứng cử viên cho một chức vụ do "cử tri đề cử" có thể liệt kê chính đảng của họ trên phiếu bầu. Tuy nhiên, điều này chỉ là thông tin cho cử tri.

• Thêm vào đó, không có chính đảng nào có quyền có ứng cử viên với sự lựa chọn của chính đảng được chỉ định tham gia tranh cử ở cuộc Tổng Tuyển Cử trừ khi ứng cử viên đó là một trong hai ứng cử viên nhận số phiếu bầu cao nhất hoặc số phiếu bầu cao thứ nhì của tổng số phiếu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

 


Cử Tri Có Thể Nhận Thông Tin về Sự Lựa Chọn Chính Đảng của Các Ứng Cử Viên cho Các Vị Trí do "Cử Tri Đề Cử" không?

• Một ứng cử viên cho các chức vự do "cử tri đề cử" phải tuyên bố sự lựa chọn chính đảng của họ, hoặc không có sự lựa chọn chính đảng, được thể hiện rõ trên phiếu bầu cho chức vụ đó.  

• Một ứng cử viên cho các chức vụ do "cử tri đề cử" phải cho biết lịch sử lựa chọn chính đảng của mình trong 10 năm trước khi lập hồ sơ Tuyên Bố Tranh Cử. Cử Tri có thể nhận được thông tin về lịch sử lựa chọn chính đảng trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri và Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

 


Cử Tri Không Chọn Đảng (Được Biết Là "Cử Tri Từ Chối Công Bố Đảng Phái" Trước Đây) Có Thể Bỏ Phiếu cho Các Chức Vụ Do "Cử Tri Đề Cử" trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Không?

Có, các cử tri Không Chọn Đảng có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên do "cử tri đề cử", bất kể sự lựa chọn chính đảng của ứng cử viên. Các chức vụ do "cử tri đề cử" sẽ được bao gồm trên phiếu bầu không chính đảng, cũng có các chức vụ không chính đảng được bổ sung trên phiếu bầu.

 


Cử Tri Không Chọn Đảng Có Thể Bỏ Phiếu cho Các Chức Vụ do "Đảng Phái Đề Cử/Theo Đảng Phái" trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Không?

Điều này chỉ có thể trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ. Để có thể làm được điều này, một chính đảng phải đồng ý cho cử tri từ chối không công bố sự lựa chọn đảng phái bỏ phiếu cho chính đảng đó trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang. Chính đảng phải cung cấp thông báo bằng văn bản cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang để điều này được thực hiện.

 


Một Cử Tri Có Được Phép Bỏ Phiếu cho một Ứng Cử Viên "điền tên" cho Chức Vụ do "Cử Tri Đề Cử" Không?

Một cử tri có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên điền tên hội đủ điều kiện cho một chức vụ do "cử tri đề cử" trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ. •Một người mà tên của họ được viết vào phiếu bầu như là một ứng cử viên điền tên trong cuộc Tổng Tuyển Cử cho một chức vụ do "cử tri đề cử" thì phiếu bầu đó sẽ không được đếm.