Nhảy đến nội dung

FAQs về Chương Trình Kết Nối

"Chương Trình Tài Trợ cho Doanh Nghiệp" Là Gì?

"Chương Trình Tài Trợ cho Doanh Nghiệp" được thiết kế để tạo ra cơ hội cho các công ty trong việc tăng cường sự kết nối với cộng đồng nơi các công ty tổ chức kinh doanh trong khi vẫn hỗ trợ cho Sở Ghi Danh Cử Tri nâng cao nhận thức về nhu cầu Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng của Trung Tâm Bầu Cử.

 


Quý Vị Có Các Chương Trình Giáo Dục về Bầu Cử Không?

Có. Chương trình giáo dục về bầu cử của chúng tôi bao gồm các thông tin về việc ghi danh, bỏ phiếu, là Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng của Trung Tâm Bầu Cử, và hơn nữa. Thêm vào đó là việc tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo trực tuyến và Podcasts cũng có sẵn trên trực tuyến.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Yêu Cầu Sở Ghi Danh Cử Tri đến Thuyết Trình hoặc Tham Dự Một Sự Kiện cho Nhóm?

Phần Yêu Cầu Thuyết Trình Viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị đưa ra yêu cầu các thuyết trình viên khác nhau cho nhiều chủ đề về bầu cử.

 


Tôi Có Thể Xem Lịch Trình Sự Kiện của Quý Vị Hay Không?

Phần Kết Nối với Cộng Đồng của chúng tôi bao gồm lịch trình về tiếp cận cộng đồng cũng như thông tin chi tiết về các hoạt động tiếp cận cộng đồng của chúng tôi. 

 


Quý Vị Có Họp Mặt với Các Nhóm Trong Cộng Đồng Không?

Có. Sở Ghi Danh Cử Tri có một đa dạng là Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng sẽ họp mặt hàng quý. Nhóm tư vấn này đưa ra các ý kiến cho Sở Ghi Danh Cử Tri về các chủ đề khác nhau liên quan đến bầu cử.  Phần Hội Đồng Hỗ Trợ Bầu Cử trong Cộng Đồng của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu tất cả các chi tiết.

 


Là Một Thành Viên của một Doanh Nghiệp hoặc Tổ Chức trong Cộng Đồng, Làm Thế Nào Để Tôi Hợp Tác Với Văn Phòng của Quý Vị?

Quý vị có thể truy cập thông tin về việc trở thành một nhà tài trợ của doanh nghiệp trong phần Tài Trợ Doanh Nghiệp của chúng tôi và tìm được nhiều cách để hợp tác với văn phòng chúng tôi bằng các giải pháp tài trợ không tốn chi phí.

 


Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Được Cập Nhật về Thông Tin và Tin Tức của Sở Ghi Danh Cử Tri?

Chúng tôi cung cấp việc chuyển thông tin miễn phí về các nội dung khác nhau liên quan đến bầu cử, chẳng hạn như newsfeeds, bản tin, podcasts, video và hơn nữa. Hãy đăng ký hôm nay!

 


Sở Ghi Danh Cử Tri Có Hiện Diện Trên Mạng Xã Hội Không?

Có, chúng tôi có mạng xã hội! We Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động trên mạng xã hội của chúng tôi cũng như nhiều cách để kết nối với chúng tôi trên Twitter, Facebook và YouTube trong phần Mạng Xã Hội của chúng tôi.