Nhảy đến nội dung

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) khi Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến

Tôi Có Thể Lập Hồ Sơ Tranh Cử Trực Tuyến thay vì phải Đến Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Không?

Sở Ghi Danh Cử Tri cung cấp cho ứng cử viên một cổng thông tin trực tuyến để bắt đầu quy trình Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên, tải xuống nhiều văn bản theo quy định, và gửi trả lại một số tài liệu cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. Quy trình Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên không thể hoàn toàn làm trên trực tuyến vì luật của Tiểu Bang California, nhưng chúng tôi đã nỗ lực để làm quy trình lập hồ sơ của quý vị đơn giản hơn và dễ hiểu hơn.

 


Những Nội Dung Tranh Cử Nào sẽ được in trên Phiếu Bầu?

Hãy tham khảo phần "Có Những Gì trên Phiếu Bầu" ở trang mạng của chúng tôi về các thông tin này.

 


Tôi Có Thể Nhận Được Thông Tin về Các Ứng Cử Viên Là Những Người đã được Phát Hành Hồ Sơ Tranh Cử cho Các Chức Vụ Cụ Thể Hay Không?

Có một danh sách ứng cử viên trên trang mạng của chúng tôi được cập nhật hằng ngày hoặc quý vị có thể gọi cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại số 714-567-7600.

 


Các Tiêu Chuẩn để Ứng Cử cho một Chức Vụ Cụ Thể Là Gì?

Các tiêu chuẩn chung cho tất cả các ứng cử viên là:

 • Phải ít nhất là đủ 18 tuổi vào thời điểm bầu cử;
 • Phải là một công dân của tiểu bang;
 • Phải là một cử tri đã ghi danh khi các văn bản đề cử được phát hành, và, trừ trường hợp đặc biệt được quy định, có đủ điều kiện để bỏ phiếu cho chức vụ đó;
 • Phải đủ điều kiện để Tuyên Thệ Nhậm Chức và phải đóng khoản tiền bảo đảm theo quy định của luật; và
 • Không bị kết án về các tội được quy định cụ thể trong Hiến Pháp và luật của Tiểu Bang.

Để có thêm thông tin về các tiêu chuẩn tranh cử cho một chức vụ cụ thể, sổ tay này có thể được tìm thấy trong Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi.

 


Tôi Có Cần Phải Cư Ngụ trong Khu Vực để Tranh Cử cho một Chức Vụ Hay Không?

Các quy định về nơi cư ngụ tùy thuộc vào chức vụ tranh cử. Cho chức vụ Dân Biểu Liên Bang, quý vị không cần phải cư trú trong địa hạt để tranh cử. Cho chức vụ thuộc Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Ủy Ban Trung Ương Quận, và Hội Đồng Quận của Đảng Xanh, quý vị phải đang cư ngụ trong khu vực muốn tranh cử khi vào thời điểm Giấy Đề Cử được phát hành. Cho các chức vụ của Quận ngoài Hội Đồng Giám Sát, quý vị phải cư ngụ trong quận. Cho chức vụ thuộc Hội Đồng Giám Sát, quý vị đã phải ghi danh ít nhất là 30 ngày trước hạn chót để lập hồ sơ đề cử cho chức vụ. Cho chức vụ Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, quý vị không cần phải cư ngụ trong Quận Orange.

 


Có Lịch Bầu Cử để Thông Báo cho Các Ứng Cử Viên về các Ngày Quan Trọng để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Hay Không?

Có. Lịch Bầu Cử có sẵn trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri trong phần Thông Tin Bầu Cử Hiện Nay ở trang Bỏ Phiếu.

 


Khi Nào Tôi có thể Nhận và Lập Hồ Sơ Tranh Cử của Tôi để Tranh Cử cho cuộc bầu cử sắp tới?

Hãy tham khảo lịch bầu cử có sẵn trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri, trong Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên, và qua hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến.

 


Tôi Có Thể Tìm Thông Tin về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Ở Đâu?

Thông Tin về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên có sẵn trong phần Tranh Cử cho Chức Vụ trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri, trong Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên và qua hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến.

 


Để Truy Cập tất cả Các Tài Liệu Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, Có Cần Phải Có Điều Kiện Tối Thiểu về Cấu Hình của Thiết Bị Không?

Hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến được dựa trên web và đòi hỏi trình duyệt web hiện đại, sự kết nối Internet, và phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader.

 


Nếu Tôi Sử Dụng Hệ Thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, tôi có được cung cấp thông tin về Những Bước Nào phải được Hoàn Tất tại Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Hay Không?

Có. Trên toàn hệ thống, ứng cử viên được hướng dẫn về cách nộp mỗi hồ sơ, ngay cả việc có thể nộp trực tuyến hoặc phải hoàn tất ở văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri. Thêm nữa, hệ thống sẽ cho ứng cử viên biết nếu một hồ sơ cụ thể là bắt buộc hoặc ứng cử viên có lựa chọn để lập hồ sơ đó.

 


Làm thế nào để Tôi Tìm Hiểu về Thủ Tục của Hệ Thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến?

Thủ tục Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến rất dễ làm theo. Tất cả các bước đều được phác thảo trên "Bảng Điều Khiển của Ứng Cử Viên". Ứng Cử Viên sử dụng bảng điều khiển này để định hướng trong toàn hệ thống. Có các hướng dẫn cho mỗi bước mà ứng cử viên phải đọc trước khi tiếp tục trong toàn bộ quy trình để bảo đảm rằng họ hiểu chính xác là cần phải làm gì.

 


Tôi Đang Sử Dụng Hệ Thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, và Không Biết làm thế nào để Tiếp Tục. Tôi Phải Làm Gì?

Thông thường, bằng cách bấm vào dấu “X” ở góc trên bên phải thì sẽ giải quyết được vấn đề của quý vị. Nhiều lúc, sẽ có thông tin về cách làm thế nào để tiếp tục được ghi chú ở trang cuối của tài liệu mà quý vị đang đọc hoặc có một biểu tượng ở cuối trang.

 


Có Lệ Phí để Lập Hồ Sơ Tranh Cử cho Chức Vụ không?

Đối với hầu hết các chức vụ, Lệ Phí Nộp Đơn phải được trả trước khi nhận các Giấy Đề Cử. Không có Lệ Phí Nộp Đơn quy định cho các chức vụ Thành Viên của Hội Đồng Giáo Dục Quận, Thành Viên của Ủy Ban Trung Ương Quận, Thành Viên Hội Đồng Quận của Đảng Xanh, Ủy Viên Hội Đồng của một học khu địa phương, và Giám Đốc của một hội đồng khu đặc biệt.

 


Khi Nào Tôi Phải Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ của Tôi?

Lệ Phí Lập Hồ Sơ phải được trả trước khi Giấy Đề Cử có thể được phát hành. Tuy nhiên, nếu quý vị có đủ chữ ký cho Kiến Nghị Dùng Chữ Ký để Giảm Lệ Phí Lập Hồ Sơ để đáp ứng quy định về chữ ký đề cử, thì quý vị không cần phải lưu hành Giấy Đề Cử; trong trường hợp này, Lệ Phí Lập Hồ Sơ phải được trả trước khi quý vị hoàn tất Tuyên Bố Ứng Cử của mình.

 


Nếu Tôi Sử Dụng Hệ Thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, Tôi Có Thể Trả Lệ Phí Trực Tuyến Được Không?

Được, quý vị có thể trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ của mình trên trực tuyến nếu quý vị trả bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi nhận thẻ loại Visa, Mastercard, Discover, và American Express.

 


Nếu tôi trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ của tôi qua trực tuyến, tôi có nhận được biên lai không?

Có, quý vị sẽ nhận được một biên lai từ công ty tín dụng ngay lập tức và một biên lại từ Sở Ghi Danh Cử Tri sau khi có xác nhận là quý vị đã trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ bằng thẻ tín dụng.

 


Nếu Tôi Quyết Định Không Tranh Cử sau khi tôi Lập Hồ Sơ Của Mình, Tôi Có Thể Được Hoàn Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ Của Tôi Không?

Quý vị không thể rút đơn ứng cử viên sau khi đã hoàn tất quá trình lập hồ sơ tranh cử cho một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Quý vị sẽ không được hoàn trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ.

 


Tôi Đã Không Hội Đủ Điều Kiện Để ra Tranh Cử. Tôi Có Được Hoàn Trả Lệ Phí Lập Hồ Sơ của Tôi Không?

Không. Lệ Phí Lập Hồ Sơ không được hoàn lại.

 


Tôi Có Cần Lấy Đủ Các Chữ Ký Đề Cử như là một Quy Định để Tranh Cử Hay Không?

Chữ ký đề cử được quy định cho tất cả các chức vụ ngoại trừ Ủy Viên Hội Đồng của một học khu và Giám Đốc hội đồng của một khu đặc biệt.

 


Cần Có Bao Nhiêu Chữ Ký cho Việc Đề Cử?

Số lượng chữ ký được quy định là:

 • Thượng Nghị Sĩ Liên Bang: 65-100.
 • Thành Viên Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang và Hạ Viện Tiểu Bang: 40-60.
 • Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Hội Đồng Giám Sát Quận và các Chức Vụ của Quận: 20-40.
 • Hãy tham khảo Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên về số lượng chữ ký cần thiết cho một Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Quận thuộc chính đảng và Hội Đồng Quận của Đảng Xanh. Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên có sẵn trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri.

 


Tôi Có Thể Nộp Các Giấy Đề Cử vào Các Thời Điểm Khác Nhau Trong Giai Đoạn Lập Hồ Sơ Được Không?

Được. Không có quy định nộp tất cả các chữ ký đề cử cùng một lúc.

 


Những Người Ký Tên cho Các Giấy Đề Cử Của Tôi có phải Thuộc Cùng Một Chính Đảng Với tôi hay không?

Tùy theo chức vụ: Cử tri không cần phải ghi danh cùng chính đảng với quý vị trừ khi họ ký các Giấy Đề Cử cho chức vụ là Thành Viên Ủy Ban Trung Ương Quận và Thành Viên Hội Đồng Quận của Đảng Xanh. Cho loại giấy tờ này, người ký tên phải cùng thuộc một chính đảng với ứng cử viên.

 


Những Người Ký Tên cho các Giấy Đề Cử của Tôi Có Phải Cư Ngụ trong Khu Vực mà Tôi Đang Tranh Cử cho Chức Vụ Không?

Có.

 


Tôi Có Thể Được Cấp Các Giấy Đề Cử Trực Tuyến và sau khi Tôi Đã Lưu Hành Để Lấy Các Chữ Ký, tôi có thể Lập Các Hồ Sơ Này Trực Tuyến Được Không?

Quý vị có thể tải xuống Kiến Nghị Đề Cử trên trực tuyến nếu quý vị sử dụng Hệ Thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến. Tuy nhiên, sau khi quý vị đã lưu hành bản kiến nghị, quý vị phải lập hồ sơ tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705.

 


Mô Tả Chức Danh trên Phiếu Bầu Là Gì?

Mô tả chức danh trên phiếu bầu là một mô tả không quá ba từ về chuyên môn chính, nghề nghiệp, hoặc công việc làm của quý vị. Mô tả nghề nghiệp hoặc chức vụ trên phiếu bầu cũng có thể là chức danh của vị trí được đắc cử hiện nay (không có giới hạn số từ), từ "Đương Nhiệm", hoặc được bổ nhiệm, các từ "Đương Nhiệm Được Bổ Nhiệm”. Quý vị có thể truy cập Sổ Tay Hướng Dẫn cho Cử Tri để xem Các Hướng Dẫn về Mô Tả Nghề Nghiệp hoặc Chức Vụ trên Phiếu Bầu.

 


Tôi có thể Tìm Các Hướng Dẫn về Chức Danh trên Phiếu Bầu ở đâu?

Thông tin này có thể được tìm thấy trong Sổ Tay Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên bằng cách truy cập ocvote.gov hoặc bằng cách đến/gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA; 714-567-7600.

 


Tôi Có Thể Chọn Mô Tả Chức Danh trên Phiếu Bầu Của Tôi trên Trực Tuyến Hay Không?

Quý vị có thể tải xuống Bảng Kê Mô Tả Chức Danh trên Phiếu Bầu, hoàn tất bảng này trong thời gian rảnh của quý vị, và rồi mang đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri khi quý vị lập hồ sơ Tuyên Bố Ứng Cử của mình.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Chức Danh của Tôi trên Phiếu Bầu Không?

Có, nhưng chỉ đến khi kết thúc thời hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên. Một Bảng Kê mới cho Chức Danh trên Phiếu Bầu Phải được hoàn tất.

 


Tôi Có Thể Thay Đổi Chức Danh của Tôi trên Phiếu Bầu sau Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ thành một Chức Danh Khác cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Không?

Có. Một văn bản yêu cầu phải được đệ trình ít nhất 98 ngày trước Cuộc Tổng Tuyển Cử. Một Bảng Liệt Kê Chức Danh Trên Phiếu Bầu mới phải được hoàn tất.

 


Tôi Có Thể Yêu Cầu Chứng Minh Chức Danh trên Phiếu Bầu của người khác không? Nếu có, phải làm như thế nào?

Có. Khi việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc, có giai đoạn 10 ngày cho công chúng xem xét và trong lúc này quý vị có thể yêu cầu chứng minh Chức Danh trên Phiếu Bầu với Tòa Thượng Thẩm.

 


Tôi Có Thể Nhận Bộ Hồ Sơ Vận Động Tài Chính của Tôi qua Trực Tuyến không?

Các mẫu đơn có thể được nhận tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705; tải về từ trang mạng của Ủy Ban Thực Hành Chính Trị Công Bằng (www.fppc.ca.gov); hoặc nếu quý vị muốn một bộ hồ sơ được gửi qua bưu điện, hãy gọi văn phòng của chúng tôi tại 714-567-7558.

 


Tôi Cần Hoàn Tất một Mẫu 700. Mẫu này Có Sẵn trên trực tuyến không?

Có, nếu quý vị sử dụng hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, quý vị có thể tải xuống  mẫu 700, hoàn tất khi nào thuận tiện cho quý vị, và nộp mẫu này với văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri khi quý vị lập hồ sơ Tuyên Bố Ứng Cử.

 


Tôi Muốn Ký Bộ Quy Tắc về Hình Thức Vận Động Tranh Cử Công Bằng, Tôi Có Thể Truy cập trực tuyến không?

Có, nếu quý vị sử dụng hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, quý vị có thể tải xuống Bộ Quy Tắc về Hình Thức Vận Động Tranh Cử Công Bằng, ký bộ quy tắc này khi nào thuận tiện, và nộp cho văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri khi quý vị lập hồ sơ Tuyên Bố Ứng Cử của quý vị.

 


Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên là gì?

Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên là lời tường trình của chính ứng cử viên về tiêu chuẩn và nền tảng cá nhân của họ, và không đưa ra nhận xét về hoạt động, tính cách, và tiêu chuẩn của ứng cử viên khác.

 


Tôi Có Thể In Lời Tuyên Bố của Ứng Cử Viên trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận Không?

Có. Quý vị có thể in Lời Tuyên Bố củ Ứng Cử Viên trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri nếu quý vị là ứng cử viên cho Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang, Hội Đồng Giám Sát Quận, các Chức Vụ của Quận, Hội Đồng Giáo Dục Quận, Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm, Thành Viên Hội Đồng của một học khu địa phương, và Giám Đốc của một khu đặc biệt. Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang hoặc Hiến Pháp Tiểu Bang, quý vị cần phải lập hồ sơ Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

 


Tôi Có Thể Phác Thảo Lời Phát Biểu Ứng Cử Viên của Mình trên Trực Tuyến Không?

Có. Quý vị có thể phác thảo Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên trên trực tuyến nếu quý vị sử dụng hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian vì quý vị không phải chờ trong khi lời phát biểu được định dạng. Tuy nhiên, quý vị phải đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để ký vào lời phát biểu. Lời phát biểu sẽ chưa chính thức và sẽ không được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quận trừ khi quý vị đã ký tên vào lời phát biểu.

 


Chi Phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên là gì?

Quý vị nên thảm khảo Sổ Tay của Ứng Cử Viên hoặc liên hệ văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA; 714-567-7600 để có chi phí ước tính cho lời phát biểu của quý vị. Chi phí cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ tranh cử.

 


Làm Thế Nào Mà Sở Ước Tính Số Tiền Ký Quỹ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên?

Số tiền ký quỹ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên được căn cứ vào chi phí in Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri, chi phí biên dịch, nhân công, và chi phí gián tiếp. Tiền ký quỹ được thực hiện theo các ước tính sau” (1) Hai bản Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên 200 chữ cho mỗi vòng tranh cử; (2) Tổng số trang của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri là tương tự, như cuộc bầu cử trước; và (3) Số lượng Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri được in ra là bằng 125% cử tri đã ghi danh, cộng thêm một số Tập Hướng Dẫn Thông Tin bằng ngôn ngữ khác cho mỗi khu bầu cử.

 


Tại Sao Tôi Phải Trả Tiền Ký Quỹ để Đưa Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri?

Bộ Luật Bầu Cử cho phép Sở Ghi Danh Cử Tri yêu cầu mỗi ứng cử viên khi lập hồ sơ lời phát biểu sẽ trả trước phần phí ước tính để chia sẻ chi phí như là một điều kiện để in lời phát biểu của họ trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. Do ứng cử viên trả phí căn cứ vào sự ước tính, các ứng cử viên sẽ có hóa đơn tính thêm cho bất kỳ khoản chi phí thực tế nào hoặc hoàn trả lại khoản trả trước nếu số tiền này nhiều hơn chi phí thực tế trong vòng 30 ngày sau bầu cử.

 


Chi Phí Thực Tế cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên được Tính Như Thế Nào?

Việc tính phí cho Lời Phát Biểu của ứng cử viên được xác định bằng chi phí thực tế khi đưa Lời Phát Biểu này vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. Chi phí thực tế được tính căn cứ vào chi phí nhân công và chi phí gián tiếp; chi phí biên dịch qua tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt; và chi phí để in Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên vào Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri.

 


Điều gì sẽ Ảnh Hưởng đến Chi Phí Thực Tế liên quan đến Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên?

Tác động lớn nhất lên chi phí thực tế liên quan đến Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên là số lượng và loại Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên được nộp trong thực tế. Tối đa bốn Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên với tối đa 200 từ cho mỗi bài phát biểu có thể in trên cùng một trang của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri. Chỉ một bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên có 200 từ được in riêng trên một trang thì bài đó sẽ phải trả chi phí cho toàn bộ trang, nếu in bốn bài Phát Biểu 200 từ mỗi bài trên cùng một trang thì mỗi bài sẽ chỉ trả 25% phí của toàn bộ trang.

 


Tôi Có Thể Trả Tiền Ký Quỹ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên qua Trực Tuyến Không?

Có, nếu quý vị sử dụng hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến thì quý vị có thể trả phí qua mạng bằng thẻ tín dụng. Chúng tôi nhận thẻ Visa, MasterCard, Discover, và American Express.

 


Nếu Tôi Trả Tiền Ký Quỹ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên qua Trực Tuyến, Tôi Có Nhận được Biên Lai Không?

Có, quý vị sẽ nhận một biên lai từ nhà cung cấp dịch vụ và một biên lai từ văn phòng Sở Ghi Danh Cư Tri sau khi có xác nhận rằng khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng của quý vị đã được nhận.

 


Tôi Có Thể Dùng Chữ In Đậm, Gạch Dưới, Hoa Thị Đầu Dòng và Toàn Bộ CHỮ IN HOA trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Tôi Không?

Không. Quý vị không thể dùng các yếu tố định dạng này trong lời phát biểu của quý vị. Thêm vào đó, quý vị cũng không thể đề cập đến các tiêu chuẩn, tính cách, hay hoạt động của ứng cử viên khác.

 


Nếu Tôi Muốn Tranh Cử vào một Chức Vụ ở Nhiều Hơn Một Quận, Tôi Chỉ Cần Lập Hồ Sơ cho Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên ở Một Quận để Có Lời Phát Biểu Này trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Mỗi Quận Không?

Không. Quý vị cần phải lập hồ sơ Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên ở mỗi quận và trả phí cho mỗi quận mà quý vị muốn lời phát biểu của mình được in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin ở quận đó.

 


Tôi Có Thể Viết Bao Nhiêu Từ trong Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Tôi?

Số lượng từ sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ tranh cử:

 • Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang: 250 từ;
 • Thượng Nghị Sĩ Thượng Viện và Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang: 250 từ;
 • Các chức vụ Tư Pháp và Quận: 200 – 400 từ; và
 • Thành Viên Hội Đồng của một học khu địa phương và Gíam Đốc của một khu đặc biệt: 200 từ (có thể in một lời phát biểu của 400 từ nếu khu vực chấp thuận). 

 


Tôi Có Thể Yêu Cầu Chứng Minh Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của Người Khác Không? Nếu được, Làm Như Thế Nào?

Được. Quý vị có thể yêu cầu người khác chứng minh Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên của họ trong giai đoạn Đề Cử/Tuyên Bố Ứng Cử. Để làm điều này, quý vị phải nộp văn bản chính thức cho Sở Ghi Danh Cử Tri trình bày các lý do yêu cầu chứng minh. Sau thời hạn Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên kết thúc, có giai đoạn 10 ngày cho công chúng xem xét và trong giai đoạn này quý vị có thể yêu cầu chứng minh Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên tại Tòa Thượng Thẩm.

 


Nếu Tôi ở Vòng Chung Cuộc của Cuộc Tổng Tuyển Cử, Tôi Có Thể Sử Dụng Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên mà Tôi Đã Sử Dụng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Không?

Được, nhưng quý vị phải nộp lại lời phát biểu đó hoặc nộp Lời Phát Biểu của Ứng Cử Viên mới trong giai đoạn lập hồ sơ của Cuộc Tổng Tuyển Cử. Trong bất kỳ trường hợp nào, quý vị vẫn phải trả tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ sẽ tương tự như khoản đã trả trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

 


Tôi Có Thể Hoàn Tất Tuyên Bố Ứng Cử trên Trực Tuyến Không?

Không. Luật Tiểu Bang cấm việc phát hành hoặc lập hồ sơ Tuyên Bố Ứng Cử qua trực tuyến. Quý vị phải đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705 trước hạn chót để lập hồ sơ.

 


Tôi Không Thể Đến Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để được Phát Hành và Lập Hồ Sơ Tuyên Bố Ứng Cử của Tôi. Tôi Có Thể Làm Gì?

Quý vị có thể hoàn tất Giấy Ủy Quyền để cho phép một người khác đến nhận và/hoặc lập Hồ Sơ Tuyên Bố Ứng Cử của quý vị. Nếu quý vị không đích thân đến lập hồ sơ, Tuyên Bố Ứng Cử của quý vị, hồ sơ này phải được công chứng. Nếu quý vị sử dụng hệ thống Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên Trực Tuyến, quý vị có thể tải mẫu Giấy Ủy Quyền. Mẫu này phải được trình cho nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri để được phát hành Tuyên Bố Ứng Cử.

 


Điều Gì Sẽ Xảy Ra nếu Viên Chức Đương Nhiệm Không Lập Hồ Sơ cho việc Tái Tranh Cử?

Nếu viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử nhưng hội đủ điều kiện để lập hồ sơ, chức vụ tranh cử này sẽ được gia hạn thêm năm ngày sau thời hạn lập hồ sơ đã đóng cho bất kỳ ứng cử viên nào khác ngoài viên chức đương nhiệm.