Nhảy đến nội dung

Hủy Bỏ Việc Ghi Danh của Cử Tri Quá Cố

Các quy định quan trọng kiểm soát sự xóa bỏ việc ghi danh của cử tri quá cố ra khỏi danh sách ghi danh cử tri. Có ba cách để thông báo với văn phòng chúng tôi về một cử tri quá cố:

1. Gửi thư qua bưu điện hoặc fax đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri với các thông tin sau:

  • Tên của cử tri
  • Địa chỉ cư ngụ của cử tri
  • Ngày tháng năm sinh của cử tri
  • Mối quan hệ giữa cử tri và người thông báo đến văn phòng
  • Ngày mất của cử tri
  • Chữ ký của người thực hiện thông báo này

2. Bất kỳ tài liệu bầu cử nào được gửi cho cử tri quá cố có thể gửi trả lại cho văn phòng chúng tôi, hãy ghi chú "Đã qua đời".

3. Hãy điền vào mẫu đơn chính thức và gửi lại cho Sở Ghi Danh Cử Tri.