Nhảy đến nội dung

Thông Báo về Việc Ghi Danh Cử Tri của Bên Thứ Ba

Để thông báo với chúng tôi về người khác có ghi danh tại địa chỉ của quý vị, chỉ cần hoàn tất mẫu đơn sau.

 

(Những) người sau đây đã không còn cư ngụ tại địa chỉ này ở Quận Orange (liệt kê tối đa 4 tên):
 
Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Tên của cử tri:
Địa chỉ cư ngụ của cử tri:
Thành Phố:
Zip Code:


Vui lòng cung cấp tên và địa chỉ của quý vị:

Họ và tên của người thông báo:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành Phố:
Zip Code: