Nhảy đến nội dung

Duy Trì Một Danh Sách Cử Tri Chính Xác

Các Cơ Sở của Danh Sách Cử Tri
Trước khi hiểu về những thử thách của việc duy trì một danh sách cử tri chính xác thì điều hữu ích đầu tiên là hiểu được danh sách cử tri là gì và cách danh sách này được sử dụng. Khi quý vị ghi danh để bầu cử, thông tin mà quý vị điền vào đơn sẽ được nhập vào một cơ sở dữ liệu được bảo quản bởi văn phòng chúng tôi. Dữ liệu này nhận dạng quý vị là một cử tri đủ tiêu chuẩn, hội đủ điều kiện để bỏ phiếu cho bất kỳ cuộc bầu cử nào trong quận hoặc bầu cử địa phương. Ở Hoa Kỳ thông tin mà quý vị cung cấp được dựa trên "hệ thống của sự tin tưởng", có nghĩa là là bằng chứng về quốc tịch của quý vị không cần phải xác nhận. Tuy nhiên, quý vị ký tên trên đơn theo hình phạt của tội khai man, có nghĩa là quý vị có thể đối mặt với việc bị truy tố hình sự nếu quý vị cung cấp thông tin sai trên hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

 

Các Thử Thách của Việc Duy Trì Danh Sách Cử Tri Chính Xác

Đại đa số các cá nhân khi chuyển chỗ ở sẽ thông báo cho ngân hàng của họ, công ty cho vay khi mua xe, gia đình và bạn bè – ngay cả việc mua tạp chí dài hạn trước khi thay đổi việc ghi danh cử tri của họ. Trong vài năm qua chúng tôi đã tập trung vào việc cải thiện quy trình duy trì danh sách cử tri của chúng tôi. Điều đặc thù ở Quận Orange là việc sử dụng các dữ liệu bổ sung của chúng tôi từ các nguồn có độ tin cậy cao, bảo mật – cho phép chúng tôi thông báo cho cử tri và cập nhật thông tin của họ – một thời gian dài trước khi họ nghĩ đến việc thông báo cho chúng tôi. Việc này giúp cho chúng tôi luôn tiến bộ trong việc đảm bảo rằng danh sách cử tri luôn chính xác nhất trong khả năng - ngay cả khi cử tri không thông báo cho chúng tôi việc di chuyển của họ. Do những nỗ lực này chúng tôi có được các danh sách chính xác nhất trong nước.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có các nỗ lực đổi mới này chúng tôi vẫn tiếp tục "bám sát" địa chỉ của cử tri trái với việc cử tri chủ động thông báo cho văn phòng chúng tôi.

 

Thông Tin Chi Tiết về Việc Duy Trì Danh Sách Mang Tính Đổi Mới của Chúng Tôi
Kể từ năm 2006 chúng tôi đã thực hiện việc cải thiện quy trình duy trì danh sách cử tri. Việc sử dụng dữ liệu của bên thứ ba cải thiện khả năng của chúng tôi trong việc tìm kiếm các cử tri có thể đã đổi chỗ ở. Ưu thế của dữ liệu này là nó được sử dụng trong dữ liệu của toàn quốc, và có thể nắm bắt được những người không được cập nhật bởi Nha Lộ Vận (DMV), Sự Thay Đổi Địa Chỉ Toàn Quốc (NCOA), và các cập nhật từ Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Trước khi tận dụng phương pháp độc đáo này trong các kỳ bầu cử chúng tôi đã tổ chức một cuộc kiểm tra chi tiết về dữ liệu. Trong việc kiểm tra gửi thư qua bưu điện, chúng tôi đã có sử phản hồi tốt thơn từ các cử tri những người đã cung cấp địa chỉ thông qua dữ liệu của một bên thứ ba so với dữ liệu mà chúng tôi có được khi gửi thư qua bưu điện cho cử tri sử dụng địa chỉ của họ trên danh sách ghi danh cử tri. Chúng tôi cũng tìm thấy một nhóm lớn các cử tri đã không bỏ phiếu trong ít nhất tám cuộc bầu cử đã đổi chỗ ở từ ba đến tám lần chỉ trong vài năm.

 

Các Nỗ Lực Chủ Động Bổ Sung để Duy Trì Danh Sách Cử Tri Chính Xác của Chúng Tôi
Không quá 90 ngày trước một cuộc bầu cử lớn, chúng tôi cập nhật hồ sơ cử tri của chúng tôi sử dụng các hồ sơ Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia (NCOA). Toàn bộ danh sách cử tri được so sánh với cơ sở dữ liệu của Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia, và địa chỉ của cử tri được cập nhật theo đó. Điều này bao gồm cả các cử tri đã chuyển chỗ ở trong Quận Orange, cũng như ngoài Quận Orange. Một bưu thiếp được gửi cho mỗi cử tri do sự thay đổi này để xác nhận. Quy trình này thông thường sẽ cập nhật hơn 30,000 hồ sơ cử tri. Dữ liệu này chỉ hữu ích nếu cử tri điền thẻ thay đổi địa chỉ thông qua bưu điện.

 

Thư Bị Trả Lại
Thư không giao được, chẳng hạn như phiếu bầu-qua-thư, được sử dụng để cập nhật cơ sở dữ liệu của cử tri. Nếu một địa chỉ mới được cung cấp, cơ sở dữ liệu của chúng tôi sẽ được cập nhật theo đó, và một bưu thiếp sẽ được gửi đến địa chỉ mới trong nỗ lực liên lạc với cử tri.

 

Hồ Sơ của Nha Lộ Vận (DMV)

Các cập nhật địa chỉ được cung cấp hằng ngày bởi DMV, và ngay lập tức được áp dụng bởi văn phòng chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng cử tri phải ghi danh ở Quận Orange để các thay đổi với DMV được áp dụng.

 

Cử Tri Chuyển Ra Khỏi Quận Orange
Văn phòng của chúng tôi được thông báo bởi văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang về các cử tri ghi danh ở những quận khác. Các ghi danh này sẽ được hủy bỏ bởi văn phòng chúng tôi khi nhận được thông báo. Chúng tôi cũng được thông báo trực tiếp bởi các quận khác nếu một cử tri đã ghi danh lại.

 

Cử Tri Quá Cố
Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực để hủy hồ sơ của các cử tri quá cố. Thêm vào hồ sơ được cung cấp bởi Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Orange (HCA) và Tổng Thư Ký Tiểu Bang, chúng tôi cũng kiểm tra các cáo phó hàng ngày ở địa phương. Thêm vào đó chúng tôi nghiên cứu hồ sơ tử vong của một cử tri nếu có người thông báo cho văn phòng chúng tôi, ngay cả việc thông báo đơn giản qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi tận dụng Chỉ Số Tử Vong của An Sinh Xã Hội (SSDI) để thực hiện nghiên cứu này, và HCA làm việc với văn phòng chúng tôi để xác nhận những cá nhân đã tử vong. Điều đặc thù ở Quận Orange County là chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để so sánh danh sách cử tri trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi với SSDI. Ưu thế đặc thù của dịch vụ này là nó được sử dụng trên toàn quốc và dữ liệu trong quá khứ. Yếu tố của dữ liệu toàn quốc là điều từng bị thiếu sót trước đây. Trong thời gian thực hiện dịch vụ này chúng tôi đã hủy thêm gần 1,100 cử tri khi sử dụng quy trình này, hầu hết là những dữ liệu không được nắm bắt khi sử dụng các quy trình khác.

 

Hủy Bỏ Các Cử Tri Không Hoạt Động
Một cử tri được đưa vào tình trạng không hoạt động nếu chúng tôi được USPS thông báo thông qua thư tín bị trả lại do cử tri đã rời ra khỏi Bang, hoặc thư của họ bị trả về vì không thể giao được do không cung cấp địa chỉ khác để gửi đến. Chúng tôi gửi bưu thiếp đến tất cả các cử tri không hoạt động, và nếu họ gửi trả về bưu thiếp có ký tên, chúng được hủy ngay lập tức. Nếu họ không phản hồi, không bỏ phiếu, hoặc không xác nhận việc ghi danh của họ, thì cử tri không hoạt động sẽ bị loại ra khỏi danh sách cử tri và hủy bỏ nếu đã qua hai cuộc bầu cử từ lúc bưu thiếp được gửi đi.