Nhảy đến nội dung

Thông Tin cho Cử Tri trong Quân Đội

Đánh Dấu Phiếu Bầu của Quý Trị qua Trực Tuyến
Nếu quý vị đã được chỉ định là một cử tri trong quân đội thì quý vị có thể truy cập phiếu bầu của quý vị bằng điện tử. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho những người thuộc các lực lượng vũ trang trong trường hợp quý vị không nhận được phiếu bầu của mình.
Đánh dấu phiếu bầu của quý vị qua trực tuyến bằng cách sử dụng công cụ truy cập phiếu bầu từ xa của chúng tôi ►


Hãy Chắc Chắn Rằng Quý Vị Được Chỉ Định là một Cử Tri trong Quân Đội
Khi quý vị được chị định là một cử tri trong quân đội thì phiếu bầu của quý vị sẽ có sẵn 30 ngày trước các phiếu bầu thông thường, để cho quý vị có thêm thời gian gửi trả lại phiếu bầu của quý vị. Quý vị cũng có thể nhận phiếu bầu của mình qua email.
Thay đổi sự chỉ định của quý vị thành cử tri trong quân đội hoặc xác nhận tình trạng cử tri ►


Nhận Phiếu Bầu của Quý Vị bằng Điện Tử
Nếu quý vị đã được chỉ định là một cử tri trong quân đội thì quý vị có thể truy cập phiếu bầu của quý vị bằng điện tử. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho những người thuộc các lực lượng vũ trang trong trường hợp quý vị không nhận được phiếu bầu của mình.
Truy cập phiếu bầu của mình nếu quý vị không nhận được phiếu bầu thông thường ►


Việc Bảo Mật Email
Trong nỗ lược bảo vệ sự riêng tư của mình quý vị có thể bảo mật email của quý vị và không cung cấp email trong hồ sơ cử tri. Điều này sẽ tránh được việc các bên thứ ba tiếp cận đến email của quý vị, sẽ giúp loại bỏ các email mà quý vị không yêu cầu được gửi đến quý vị.
Bảo mật email của tôi ►


Các Câu Hỏi Thường Gặp về Việc Bỏ Phiếu của Cử Tri trong Quân Đội
Chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi toàn diện có liên quan và trả lời các câu hỏi về việc bỏ phiếu của quý vị. Hãy tìm hiểu về quyền của quý vị với vai trò là một cử tri đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang.
Xem các câu hỏi thường gặp ►