Nhảy đến nội dung

Thông Tin về Quy Trình Bãi Nhiệm

Xem phần trình bày có đồ họa của chúng tôi về quy trình bãi nhiệm.

Bãi Nhiệm trong Quận
Kiến nghị bãi nhiệm trong quận là quyền hạn của cử tri, được quy định trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách chức viên chức dân cử khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được sử dụng bởi các cử tri để thể hiện sự bất mãn của họ đối với các viên chức dân cử. Một kiến nghị bãi nhiệm trong quận phải được đệ trình với Sở Ghi Danh Cử Tri. Một tập sách hướng dẫn chi tiết về quy trình bãi nhiệm có thể được tìm thấy trong Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi.

Bãi Nhiệm trong Học Khu
Kiến nghị bãi nhiệm trong học khu là quyền hạn của cử tri, được quy định trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách chức viên chức dân cử khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được sử dụng bởi các cử tri để thể hiện sự bất mãn của họ đối với các viên chức dân cử. Một kiến nghị bãi nhiệm trong học khu phải được lập hồ sơ với Sở Ghi Danh Cử Tri của quận là nơi mà địa điểm của học khu tọa lạc. Một tập sách hướng dẫn chi tiết về quy trình bãi nhiệm trong học khu có thể được tìm thấy trong Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi.

Bãi Nhiệm trong Khu Đặc Biệt
Kiến nghị bãi nhiệm trong khu đặc biệt là quyền hạn của cử tri, được quy định trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách chức viên chức dân cử khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được sử dụng bởi các cử tri để thể hiện sự bất mãn của họ đối với các viên chức dân cử. Một kiến nghị bãi nhiệm trong khu đặc biệt phải được lập hồ sơ với Sở Ghi Danh Cử Tri của quận là nơi mà địa điểm của khu đặc biệt tọa lạc. Một tập sách hướng dẫn chi tiết về quy trình bãi nhiệm trong khu đặc biệt có thể được tìm thấy trong Thư Viện Bầu Cử của chúng tôi.

Bãi Nhiệm trong Thành Phố
Kiến nghị bãi nhiệm trong thành phố là quyền hạn của cử tri, được quy định trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách chức viên chức dân cử khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được sử dụng bởi các cử tri để thể hiện sự bất mãn của họ đối với các viên chức dân cử. Một kiến nghị bãi nhiệm trong thành phố phải được lập hồ sơ với Lục Sự Thành Phố.

Bãi Nhiệm trong Tiểu Bang
Kiến nghị bãi nhiệm trong tiểu bang là quyền hạn của cử tri, được quy định trong Hiến Pháp Tiểu Bang, để cách chức các viên chức dân cử khỏi chức vụ trước khi nhiệm kỳ của họ hết hạn. Điều này là một phần căn bản của hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, và đã được sử dụng bởi cử tri để thể hiện sự bất mãn của họ đối với các viên chức dân cử.  Những bước đầu tiên của việc bãi nhiệm trong tiểu bang được xử lý bởi văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Kiến nghị bãi nhiệm được đệ trình với viên chức bầu cử quận nơi mà kiến nghị được lưu hành sau khi được ký tên bởi không ít hơn số cử tri được xác định cụ thể.