Nhảy đến nội dung

Việc Phê Chuẩn Lại Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu

Năm 2006 Quốc Hội đã phê chuẩn lại Đạo Luật về Quyền Bỏ Phiếu, mà đạo luật này đã được ký ban hành thành luật bởi Tổng Thống George W. Bush. Việc phê chuẩn lại năm 2006 đưa ra sự hướng dẫn cho Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ trong việc sử dụng Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ và các dữ liệu thống kê khác có thể so sánh được khi quyết định khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử nào phải cung cấp các tài liệu bầu cử được biên dịch.

Việc phê chuẩn lại Đạo Luật này cũng bao gồm hướng dẫn rằng Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ đưa ra các quyết định về việc hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi năm năm (khác với các quy định trước đây là sự quyết định trong mỗi mười năm). 

Quận Orange phải cung cấp việc hỗ trợ song ngữ cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn và tiếng Việt để tuân thủ theo luật liên bang.