Nhảy đến nội dung

Báo Cáo Hoạt Động và Vận Động Bầu Cử Đáng Ngờ

Báo Cáo Hành Vi Hoặc Hoạt Động Đáng Ngờ

An ninh bầu cử là ưu tiên hàng đầu của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange có quan hệ đối tác với văn phòng Biện Lý Khu, Bộ An Ninh Nội Địa, và cơ quan thực thi pháp luật của Tiểu Bang và địa phương. Nếu quý vị thấy hành vi hoặc hoạt động đáng ngờ, hoặc chứng kiến một hành vi vi phạm hình sự đối với Bộ Luật Bầu Cử California, quý vị có thể báo cáo hành vi hoặc hoạt động đó cho một trong các tổ chức sau đây:

Văn Phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Điện Thoại: 714-567-7600
Email: [email protected]

Trung Tâm Chỉ Huy Biện Lý Khu Quận Orange

Điện Thoại: 657-707-4048
Email: [email protected]

Trung Tâm Đánh Giá Tình Báo Quận Orange

Gửi Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ

Thông Báo Quan Trọng Về Việc Vận Động Bầu Cử

Xem thông báo về vận động bầu cử và tham nhũng của quá trình bỏ phiếu.